Kadıköy Mühürdar Caddesi Nin Üçlü Örtüşük Formulasyon Yöntemiyle Değerlendirilmesi Ve Çözüm Önerileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-10-15
Yazarlar
Aktaş, Seyhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde kontrolsüz gelişen kentler, bizlere kaliteli bir yaşam için sağlıklı bir çevre sunmamaktadır. Yapılar ve dış mekanlarda oluşan kurguların fiziksel biçimlenişinin, kenti yaşayan kullanıcıların beklentilerine tam olarak cevap vermediği; mekan tasarımının kentsel dış mekan yaşantısına katkı sağlaması açısından bakıldığında ise eksiklikler ve hatalar içerdiği gözlemlenmektedir. Bu çalışmada, kentsel dış mekanların en alt mekansal birimi olan sokakların kentsel yaşama canlılık katması düşüncesinden yola çıkılarak, Sayın Yrd. Doç. Dr. Selim Velioğlu’nun çevreyi (kent parçası, yapı grubu, tek yapı ölçeklerinin her biri için de geçerli olacak şekilde) çözümlemeye yönelik geliştirmiş olduğu “üçlü örtüşük formulasyon” modeli aracılığıyla Kadıköy merkezde belirlenen örneklem alan değerlendirilmektedir. Ayrıca yapılan incelemeler sonucunda ortaya konulan problemlere tasarım boyutunda çözüm önerileri getirilerek sokakların yaşayan bir mekan olması için, tasarımcıya kılavuzluk edebilecek kriterler oluşturulmuştur.
Nowadays the uncontrolled urban development does not provide a healthy environment for a quality life. Conceptions of physical formation occurred in buildings and open spaces do not precisely meet the expectations of citizens. In terms of contribution of the urban design to open life, there are some deficiencies and mistakes observed. Streets that is the basic unit of urban open spaces are examined with references to the classification of Assist. Prof. Dr. Selim Velioğlu’s “triological overlapping formulation” model: organization of movement, space, and use. Problems were ascertained and proposal for solutions has been prepared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Sokak, Kentsel Dış Mekan Yaşantısı, Üçlü Örtüşük Formulasyon Modeli, Street, Living In The Urban Open Space, Triological Overlapping Formulation Model
Alıntı