Derin kazı destekleme sistemlerinde yatay deformasyonların belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
İnce, Cankut Dağdal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışma, Büyük Sürmeli Oteli (Turotel) Yapı Çukurundaki iki tür derin kazı destekleme sisteminin yatay hareketlerinin belirlenmesini, karşılaştırılmasını ve yorumlanmasını içerir. Bilindiği üzere 6 m 'den daha derin olan kazılar, gerek kazı çevresindeki yolların ve yapıların, gerekse inşa edilmekte olan temel çukurunda çalışanların güvenliğini sağlamak üzere desteklenirler. Bir kazıyı desteklemek için kullanılabilecek elemanlar; ankrajlar, yatay destekler, kazıklı perdeler, betonarme perdeler olmak üzere sıralanabilir. Bu elemanlar kullanılarak derin kazılar, zeminin özelliklerine ve sistemi etkileyecek yüklere göre bir destekleme sistemiyle desteklenirler. Çalışmada ele alınan destekleme sistemleri; kuyu tipi ankrajlı perdeler ve mini kazıklı ankrajlı perdelerdir. Bu iki tür destekleme sisteminin yatay hareketlerini belirle mek üzere, bir kontrol ağı kurulmuş ve her kazı kademesin de periyod ölçüleri yapılmıştır. Toplam dört periyod ölç mesine dayanılarak yapılan deformasyon analizi sonucunda, kuyu tipi ankrajlı perde üzerinde, 6; mini kazıklı ankrajlı perde üzerinde, 14 obje noktasının yatay hareketleri belirlenmiştir. Deformasyon analizinde temel amaç, mümkün olduğu kadar varsayımlardan kaçınmak ve kaçınılamayacak olanları matematik-istatistik yöntemlerle test etmektir. Bu nedenle geçerli bir fonksiyonel model kurulduktan sonra, ölçü presizyonlarının, dengeleme sonuçlarına etkilerini gösteren stokastik model kurulmuş ve geçerliliği test edilmiş tir. Ayrıca, aynı ölçü kümesine ait olmayan uyuşumsuz ölçüler, ^-testiyle belirlenerek ayıklanmıştır. Periyod ölçüleri önce tek tek, sonra ikişerli gruplar halinde tüm den serbest dengelenmiş; tümden dengelemelerde, hareket ettiği test edilerek belirlenen sabit noktalar, obje noktaları gibi düşünülmüştür. Tümden dengeleme sonucunda, her obje noktasının ti ve tj zamanlarına ait koordinatları ele alınarak, noktaların hareket edip etmedikleri analitik yöntemle belirlenmiştir. Söz konusu bütün bu işlemlerin teorik ve pratik aşamaları, tez içerisinde ele alınmaktadır.
This study contains the detection of horizontal movements in two types of support wall systems. These systems are the anchor supported minipile wall and the anchor supported caisson wall. Excavations deeper than six meters are supported to secure workers, neighbouring buildings and roads by se veral supporting systems. In selecting and projecting of supporting system, some subjects should be taken into consideration. - The period of the excavation, - Geologic and topographic conditions of the ground and rock formations, - The situation of underground water, - Positions and heights of the buildings, - The computation of horizontal wall movements and the estimation of the supporting system dimensions. The changes of shapes and positions on a structure are usually called, "def ormation". Measurements made in or der to detect these changes are named, "deformation measure ments. " The deformation analysis can be examined in three different models. These are dynamic, kinematic and static models. Static model is the most applied geodetic model. The deformation of a point can be determined by physical or geodetic measurement methods. The geodetic mea surement. method is classified into two groups: detections of vertical and horizontal deformations the vertical defor mation of a point can be determined by hydrostatic, trigonometric or geometric level measurement methods. In determinations of horizontal movements, the most advanced method is micro geodetic net method. A micro geo detic net consists of control (datum) and deformation points. Although deformation points are established on the characteristic places of the structure control points are located out of the area where deformation is expected to take place. The basic principle of the analysis is to keep away from hypotheses. Therefore, the horizontal control net is adjusted as a "free net" to avoid hypotheses concer ning the datum parameters of the geodetic net. However, VI unavoidable hypotheses are tested by mathematical-statisti cal analysis methods. These are; ment, ment, - The test of the functional model of the adjust- - The test of the stochastic -model of the adjust- - The detection of the outliers, - The test of stabilities of control points, - The test of the movements of deformation points. 2 G6, a priori variance found by experimental ways has to be harmonic with (5q2,a posteriori variance which was obtained after the adjustment. The null hypothesis is, T =Ç°1- or T = Co: 2-2 2 Av Cb C752 This value is compared with F f,. which is found from F-distribution, s' 1' 2 S= l-
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992
Anahtar kelimeler
Deformasyon analizi, Kazı destekleme sistemleri, Yatay deformasyon, Deformation analysis, Excavation support systems, Horizontal deformation
Alıntı