Değişiklik Yönetiminin Yalın Maliyetleme Sistemine Etkisi Ve Bir Uygulama

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2013-07-19
Yazarlar
Şimşit, Zeynep Tuğçe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde, kalitenin yönetimi en önemli konulardan biridir. Bunu başarmak için, firmalar genellikle kalite maliyetlerini hesaplamaktadırlar. Bu hesaplamalar karmaşık veri toplanmasını gerektirmekte ve geleneksel maliyet muhasebesinden ayrılmaktadır. Buna ek olarak, geleneksel maliyet muhasebesi sistemi ürün maliyetlerinin paylaştırılması eğilimdedir ve stratejik kararların alınmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Yalın muhasebe değer akışlarına dayanarak çalışan basit bir hesaplama içermekte ve ürün aileleri için kalite maliyetlerini doğru olarak belirleyebilmektedir. Kalite hatalarının %70 den fazlası üretim sistemlerinde 5M olarak adlandırılan değişim noktalarında meydana gelmektedir. Değişiklik yönetimi, kalite hatalarını meydana geldikten sonra reaksiyon vermek yerine meydana gelmeden önce önlemeyi amaçlamaktadır. Bu yönetim sistemini desteklemek için yalın maliyet muhasebesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bir başka deyişle, eğer firma üretim sistemlerinde değişiklik yönetimini ve yalın muhasebeyi birlikte kullanıyorsa, kalite maliyetlerinin hesaplanması kolaylaşmakta ve değişiklik yönetiminin kazandırdığı avantajlar açıkça görülebilmektedir. Bu çalışmada, planlı ve plansız değişiklikler ve bunların yalın muhasebeye nasıl entegre edileceği açıklanmaktadır. Ayrıca, bu entegrasyonu kapsayan bir metodoloji geliştirilmiştir. Geliştirilen metodoloji, silindirik kapak contası üreten bir firmanın üretim sisteminde uygulanmıştır.
Nowadays, managing the quality is still one of the most important issues. In order to do it, the firms are usually calculated the cost of quality. This calculation is required a complex data gathering and it is usually separated from the traditional cost accounting. In addition, the traditional costing tends to distort product costs and lead to poor strategic decision making. Lean accounting based on value streams is simple to calculate and determines the correct cost of quality for product families. On the other hand, more 70% of defects are emerged during the changing points in manufacturing systems which are called as 5M. Changing point management aims to prevent the defects rather reacting. To encourage this management process, lean accounting is needed. In other words, if a company uses change point management and lean accounting together in their production system, computation cost of quality become easy and advantages of change point management can monitor clearly.In this study, the planned and unplanned changing points and how to integrate them into the lean accounting are described. A methodology covered the integration is also developed.In addition; the presented methodology was tested in a real life cylinder head gasket manufacturing system.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Kalite, Yalın Muhasebe, Geleneksel Maliyet Muhasebesi, Değişiklik Yönetimi, Quality, Lean Accounting, Traditional Cost Accounting, Change Point Management
Alıntı