Katkılı Pet Ve Pvc Atıklarının Seçimli Olarak Ayrılmasına Yönelik Yüzey Özelliklerinin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-08
Yazarlar
Özdilek, Cihan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Plastikler atıldığı zaman doğada uzun süre varlığını sürdürerek toprağın ve suyun kirlenmesine neden olmaktadır. Plastiklerin kullanımının artış göstermesi bunun geri dönüşümünü de son yıllarda gündeme getirmiştir. Plastiklerin içerisinde geri kazanılması konusunda en dikkat çeken iki plastik türü vardır; bunlar PET ve PVC’dir. PVC’nin zehirli gazlar ve hidroklorik asit salınımı yapması sebebiyle, çevreye olabilecek zararlarını önlemek adına PET ve diğer plastiklerden ayrılması önem kazanmıştır. Yüzey özelliklerinden faydalanarak PET ve PVC’yi seçimli olarak flotasyon yöntemiyle ayırmak mümkündür. Plastiklerin hepsi doğal hidrofobiktir, bu sebeple plastikleri hidrofilik yapmak amacıyla plastikleştirici reaktifler kullanılarak yüzey özellikleri değiştirilir. İki plastikten birisi hidrofilik yapılarak bastırılırken diğerinin köpüğe tutunarak yüzdürülmesi sağlanır. Kullanılmış plastiklerin ayrılmasında flotasyon yöntemi uygulanabilirliği ve ucuz olması ile en çok tercih edilen yöntemdir. Bu çalışmada amaç, PET ve PVC’nin elektrokinetik potansiyel, temas açısı ve yüzey gerilimi özelliklerinin ile Lignin Alkali ve Dietylene Glycol Dibenzoate reaktiflerinin adsorpsiyon mekanizmasının flotasyonla seçimli olarak ayrılmaları üzerindeki etkilerini belirlemektir.
When the plastics are left in the nature, they exist for a long time without decomposing, thus cause soil and watery pollution. Since the consumption of plastic materials has risen, their recycling has been an important subject in recent years. PET and PVC are among important plastics in all kinds of plastics. Because PVC releases harmful gases and hydrochloric acid, it should be separated from PET and other plastics. PET and PVC can be separated selectively by flotation method depending on their surface characteristics. All plastics are naturally hydrophobic, therefore plasticizer reagents are used to change the plastics’ surface characteristics in order to make them hydrophilic. As a result, they can be separated while one of these plastics is hydrophilic and sinks; the other one attaches on bubbles and floats. The aim of this research is to examine their surface characteristics such as electrokinetic potential, contact angle, surface tension and adsorption mechanisms of Lignin Alkali and Diethylene Glycol Dibenzoate affecting on selective separation, since flotation is the most preferred method because of its application and low costs for seperating PET and PVC wastes.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
PET, PVC, ayırmak, flotasyon, zeta, potansiyel, yüzey, gerilim, temas, açı, PET, PVC, separation, flotation, zeta, potential, surface, tension, contact, angle
Alıntı