Ses bakımı ve ses tekniği

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Yavuz, Şeyda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu ödev, "6 Bölüme ayrılarak incelenmiştir. 1. Bölüm, Giriş'tir. Burada, sesin ve san'atta tekniğin tarifi yapılmıştır. 2.Bölüm, Ses Bakımı'dır. Burada, 2 kısma göre gruplandırma yapılmıştır. 1- Ses Kusurları, 2- Ses Sağlığı ve Bakımında Temel İlkeler. 3.Bölüm, Ses Tekniği'dir. 2 temel başlıkta incelenmiştir. 1- Ses Fizyolojisi. 2- Fonetik (Artikülasyon) Bu bölümlerde kendi aralarında çeşitlere ayrılır. Ayrıca, fiziksel olarak sesin nasıl oluştuğu ve bu yolla ortaya çıkan ses dalgalarının kulağımız yoluyla nasıl duyulduğu anlatılmıştır. 4.Bölüm, Üslûp (Ses Tekniğinde ifade San'atı)*tur. Üslûp (İfade) sahibi san'atçının nasıl olması gerektiği maddeler halinde belirtilmiştir. ö.Bölüm, Ses Cinsleri'dir. Bu bölümde, erkek, kadın ve çocuk sesleri gruplara ayrılarak incelenmiştir. 6. Bölüm, Ses Eğitimi'dir. Burada 4 aşama halinde, öğrenciye en uygun yöntemler anlatılmıştır (Türk Müziği Makamlarına göre)
This thesis has been studied in six parts. First part is the introduction in which the definition of voice and the technique in art have been made. Second part is about the "voice care". There are two groups in this part: 1- Voice Faults 2- Fundementals Of Voice Care Third part is about the voice technique. This has also been studied under two titles: 1- Voice Phsiology 2- Phonetics (Articulation) They also have inner divisions. Here it has been explained how sound is supplied and how sound waves are heard through the ear. Fourth part is about singing style and meaningful singing. Here it has been tried to be explained how an artist with a good style should be. Fifth part is about the voice kinds. Men, women and children voices are studied in different groups. Sixth part is about the voice training. Here in four steps the most suitab le ways (according to Turkish modes) of voice training have been mentioned.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
Anahtar kelimeler
Müzik, Ses bakımı, Ses eğitimi, Ses tekniği, Music, Voice care, Voice training, Sound technique
Alıntı