Çalgı-Ses(Tezli/Tezsiz) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 33
 • Öge
  Kadırga Kültür Havzası yol/yayla havaları repertuarının vokal icrada ağız ve hançere özellikleri açısından incelenmesi
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-06-07) Gündoğdu, Salih ; Eroğlu, Seval ; 636756 ; Performans Anasanat Dalı
  Doğu Karadeniz, coğrafi ve iklim koşullarının elverişli olması nedeniyle yaylacılık faaliyetlerinin yoğun bir şekilde görüldüğü bölgedir. Özellikle Kadırga Kültür Havzası içerisindeki yerleşimler yayla ve yaylacılık geleneğinden etkilenmiş ve bu gelenek ile beraber yıllar içerisinde "yayla havalarının" oluşumu gerçekleşmiştir. Çünkü yayla havaları kaynağını yaylacılık geleneğinden almaktadır. Araştırmamız için yaptığımız literatür taramasında yayla, yaylacılık ve yayla havaları ile ilgili tarihsel, kültürel ve müzikle ilgili yazılı, sözlü ve görüntülü kaynaklar taranmıştır. "Kadırga Kültür Havzası Yol/Yayla Havaları Repertuarının Vokal İcrada Ağız ve Hançere Özellikleri Açısından İncelenmesi" adlı çalışmamız konu ile ilgili detaylı bir araştırmaya rastlanılmadığı için tercih edilmiştir. Çalışmanın amacı; Kadırga Kültür Havzası sınırlarında icra edilen yayla havalarını ve bu havaların yaşam performansı ile bağlantısını tespit etmek; dil, ağız ve hançere özelliklerini, melodik oluşumlarını analitik açıdan değerlendirmektir. Yaylaya göç esnasında; yaylaya olan özlemi, baharın gelişini ve sevdalıların birbirine olan sevgisini anlatan uzun hava türündeki yayla havaları icra edilmektedir. Buna ek olarak icra edilen yol/yayla havalarının tanım olarak kavram karmaşası içermesinden ötürü konuya detaylı bir şekilde değinilmiştir. Son olarak araştırmamızda tespit edilen 14 adet yayla havasının transkripsiyonu çıkarılarak dil, ağız ve tavır özellikleri, melodik yapıları ve formu incelenmiş olup elde edilen sonuçlar çalışmamızın son bölümünde belirtilmiştir. İcra edilen yayla havalarına müzikal açıdan bakıldığında kendine has karakteristik ağız ve hançere özellikleri içerdikleri tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Yayla Havaları, Yayla, Yaylacılık, Ağız Hançere Analizi, Kadırga Kültür Havzası, Yol Havaları
 • Öge
  Yorgo Bacanos’un Taş Plaklardaki Gazel Eşliklerinin Teknik Ve Makamsal Analizi
  (İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020) Gülmez, Kıvanç ; Kösoğlu, Neva Özgen ; 420171 ; Çalgı-Ses Programı
 • Öge
  Sol Ve Si Bemol Klarnet İçin Temel Öğretileri İçeren Tonal Ve Makamsal Diziler Bünyesinde Metodolojik Bir Çalışma
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018) Çeliksu, Ünsal ; Terzi, Cihangir ; 420151012 ; Performans & Voice ; Çalgı-Ses
  Üflemeli çalgılar kategorisinde yer alan klarnet, dünyada ve ülkemizde oldukça yaygın olarak kullanılan enstrümanlardan birisidir. Başta Klasik Batı Müziği olmak üzere ülkemizde geleneksel Türk Müziği'nin iki alanı olan Klasik Türk Müziği ve Yöresel Halk Müziği'nde önemli bir yere sahiptir. Klasik Batı Müziği'nde daha ziyade si bemol klarnet kullanılmasına rağmen geleneksel Türk Müziğ'inde genellikle sol klarnet tercih edilmektedir. Yaptığımız çalışmada klarnetin Türkiye'deki eğitim metodolojisi üzerine özellikle Türk Müziği eğitimi veren konservatuvardaki öğrencilerin temel eğitimleri esas alınmıştır. "Sol ve si bemol klarnet için temel öğretileri içeren tonal ve makamsal diziler bünyesinde metodolojik bir çalışma" başlıklı tez çalışmamızda ilk etapta klarnetin yapısal özellikleri, perde sistemleri ve üfleme tekniklerine dair bilgi, çizim ve diğer gösterimler ayrıntılı olarak ele alınmıştır. İçerikteki konu anlatımları tablo ve fotoğraflar ile desteklenmiştir. Tez içerisinde ardışık olarak kolaydan zora doğru sıralanan egzersiz ve etütler aynı zamanda stüdyo ortamında 236 track olarak tarafımızdan seslendirilerek çalışmaya ilave edilmiştir. Birinci bölümde giriş, ikinci bölümde klarnet hakkında genel bilgiler, üçüncü bölümde sol ve si bemol klarnet üzerindeki seslerin öğretimi ve ortak çalışma egzersizleri, dördüncü bölümde sol klarnet ile Türk Müziği'ndeki basit makamlarla ilgili egzersizler ve beşinci bölümde si bemol ve sol klarnet için etütlere yer verilmiştir. Bu bağlamda, sol ve si bemol klarnet için temel öğretileri içeren tonal ve makamsal diziler bünyesinde metodolojik bir çalışma sergilenmiştir. Türkiye' de sol klarnet üzerine daha önce kapsamlı bir çalışmanın yapılmamış olması, ayrıca si bemol ve sol klarnet öğretiminin eş zamanlı verilmemiş olması nedeniyle hasıl olan eksikliğin giderilmesi adına önemli bir adım atılmıştır.
 • Öge
  Udi Nevres Bey'in ud icrasının özellikleri
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995) Başar, A. Sedat ; Torun, Mutlu ; 43802 ; Çalgı-Ses ; Performance & Voice
  Nevres Bey'in ud icrasının araştırıldığı bu tezde; önce Nevres Bey'in hayatı, şahsiyeti incelenmiş, çeşitli röportajlar sunularak bulunabilen eserleri ve derlemelerinin listesi ile notaları verilmiştir. Değişik kaynaklardan elde edilen icraları gösterilerek, icracılığının genel özellikleri incelenmiş, karakteristik olanları notaya alınarak bazılarının analizleri yapılmıştır. Son olarak Nevres Bey'in icracılığı hakkındaki çeşitli görüşler yazılmış ve kendi el yazısı ile yazdığı armoni notlan ile bazı notaları eklemiştir.
 • Öge
  Türk halk müziği yaylı sazlarından kemane'nin yapısı -pozisyon problemleri ve eğitimi
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994) Şener,Gültekin ; Tarlabaşı, Burhan ; 43781 ; Çalgı-Ses ; Performance & Voice
  Bu tez, 8. yy' dan itibaren Orta Asya'da yaşayan eski Türk kavimlerinin yaylı çalgılarının kronolojik olarak incelenmesini ve Anadolu'ya göçünü inceledikten sonra Anadolu'da aldığı estetik yapıyı, kullanım şeklini, akort değişikliklerini, verilen isimleri ve yöresel farklılıkları günümüz halk çalgısı olan Kabak Kemane ile ilgi sini ilk bölümde sunmaktadır. Bir sonraki bölümde ise, günümüzde kullanılan Kabak Kemane ile ilgili ses sahası bakımından önem taşıyan icra şeklini incelemektedir. Yapılan çalışmalarda, Kabak Kemanenin ses sahasının genişletilmesi, eserde bulunan seslerin frekansına uygun duyurulması ve bunun yöntemleri anlatılmaktadır. Uygulamalar sonucunda belirlenen yöntemler ile çalgımızda ana pozisyonun devamı olarak II. pozisyon kavramı üzerinde durulmuş, etütler hazırlanmıştır. Halk ezgilerimizden seçilen örnekler, bu çalışmanın gereği olarak özel seçilmiştir. Bu nedenle seçilen örnekler yöntemi geliştirmeye yöneliktir.