Bir Afet Bilgi Ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Projesinde Üç Boyutlu Görselleştirme

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-03-26
Yazarlar
Bilir, Senem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Afet yönetimi, yıllardır tüm dünyada en çok araştırılan, son teknolojiler ile desteklenebilen ve hızla geliştirilebilen konuların başında gelmektedir. Afetle karşı karşıya olma riski bulunan bölgelerde afetlerin öncesinde olası zararları öngörmek, zararları azaltabilmek ve zararlara hazırlıklı olabilmek gerekirken, sonrasında müdahalenin ve iyileştirmenin organize bir şekilde yapılabilmesi için gerekli bilgilerin düzenli ve hızlı bir şekilde ulaşılabilir ve kullanılabilir bir durumda olması son derece önemlidir. Bu çalışmada coğrafi konumundan, topografik yapısı ve iklim özelliklerinden ötürü sel, toprak kayması ve çığ gibi birçok doğal afetin yaşandığı Rize İli için coğrafi bilgi sistemleri (CBS), uzaktan algılama ve meteorolojik erken uyarı sistemleri kullanılarak afetler sonucunda insan kaybının ve maddi zararın en aza indirilmesi için kurulan bir sistem, “RABİS” ( Rize İl Genelinde Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması Projesi) tanıtılmıştır. Bu proje sayesinde acil durum hazırlıklarının planlamasında, uygulamasında ve herhangi bir afet durumunda afet yönetimi ve hasar tahmininde kullanılabilecek bir sisteme sahip olunmuştur. Bu proje aynı zamanda bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar veya belediyeler için karar destek amacıyla da kullanılabilecek bir sistem örneği olmuştur. Bu çalışmada afet yönetim sistemlerinde neden coğrafi bilgi sistemlerinin tercih edildiğinin bir ispatı olarak, RABİS projesi veri tabanı kullanılarak afet yönetim sistemlerinde sayısal yükseklik modelinin, öznitelik verileriyle desteklenmesi sonucu oluşturulan üç boyutlu görselleştirme hazırlanmasını amaçlamıştır. Bu uzun ve yorucu çalışmaların üç boyutlu görselleştirmesi ile estetik açıdan en doygun görsel sunuma ve çeşitli kesimlerle en doğru görsel iletişimin kurulmasına yarayacaktır.
Disaster management is a leading topic having very intense research facilities in all over the world which can also be supported and rapidly improved with latest technological improvements. It is very important to have the necessary information easily and rapidly reachable and usable in order to foresee and reduce the costs of the disasters prior to disasters and in order to act in an organized way after the disasters. In this study, a GIS application RABIS, a system utilized to asses loss of life and physical damages using remote sensing and meteorological early warning systems due to a disaster in territory of Rize provience where we observe landslip and avalanche events very often because of its geographical position, topographical conformation and climate properties is introduced. Thanks to this project, a system which can be used in planning of an emergency situation, managing the disaster and estimation of damages in case of a disaster is provided. This project is also an example study which can be used by ministries, municipalities and governorships for supportive purposes. In this study, verification of why geographic information systems should be used in disaster management and forming a 3D model using RABIS database based on triangular networks is aimed. With 3D rendering representation of these long lasting and difficult studies, most saturated aesthetic visual presentation can be obtained and most accurate visual communication with several sectors can be gotten across.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
CBS, RABİS, 3 Boyutlu Görselleştirme, GIS, RABIS, 3D Rendering
Alıntı