Adapazarı Zemini Üzerinde Karşılaştırmalı Sıvılaşma Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Serdar, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Depremler sırasında, yapılar üzerinde meydana gelen en dramatik hasarlardan biri de kaba daneli zeminlerin sebep olduğu sıvılaşmadır. 17 Ağustos 1999, Adapazarı depreminin yapılar üzerinde meydana gelen hasarlardaki yerel zemin koşulları etkisini incelememiz açısından istisnai bir fırsat tanımıştır. Bu tez çalışmasında, dört farklı yönetmelik, California Sismik Tasarım Yönetmeliği, Eurocode 8, T.C Bayıdırlık ve İskan Bakanlığı Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılarla İlgili Yönetmelik (1998) ve Japon Karayolu Yönetmeliği, için sıvılaşma analizleri yapılmıştır. Tezin asıl amacı, sıvılaşma riski olan bölgelerde yapılacak yapılar için yönetmeliklerde bulunan sıvılaşma kriterlerine gösterilmesi gereken önemi vurgulamak ve kısa dönemde, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılarla İlgili Yönetmelik’ te mevcut olmayan sıvılaşma ile ilgili kısımların belirtilmesi gerekliliğini göstermek ve orta - uzun dönemde ise Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmeye çalıştığı bugünlerde Eurocode 8’ in Türkçe’ye çevrilerek uygulanmasında gördüğüm yararı belirtmek isterim.
One of the most dramatic causes of damage of structures during earthquakes is the development of liquefaction in saturated cohesionless deposits. In 17 August 1999, Adapazarı earthquake provides an exceptional opportunity to investigate the effects of local soil conditions on damage patterns under strong shaking conditions in areas that experienced ground failure. In this thesis; the primary goal is, to develop a comparative liquefaction analysis according to Turkish Specification for Structures to be Built in Disaster Areas, Eurocode 8, Japanese and Californian Seismic Codes, at sites undergoing ground failure to clarify that, a careful consideration should be given while we are analyzing and designing of the structures in that region, to suggest that we have to complete the missing parts about liquefaction in Turkish Specification for Structures to be Built in Disaster Areas and to suggest that a translation of Eurocode 8 should be made and should be in force.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Sıvılaşma, Yönetmelik, Adapazarı, Liquefaction, Specification, Adapazarı
Alıntı