Uç Grup Modifikasyonları İle Makromoleküler Tasarımlar

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-12-02
Yazarlar
Durmaz, Yasemin Yüksel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, blok ve aşı kopolimer gibi çeşitli makromoleküler yapıların hazırlanabilmesi için yeni sentez yolları tanımlanmıştır. Farklı polimerizasyon tekniklerinin bir araya getirilmesi uç grup modifikasyonu ile başarılmıştır. Uç grup modifikasyonu için kullanılacak öncü polimerler, kontrollü polimerizasyon teknikleri kullanılarak hazırlanmıştır. Bu polimerizasyon yöntemleri molekül ağırlığı ve fonksiyonaliteyi kontrol edebilmekte kolaylık sağlamaktadır. Dönüştürme reaksiyonları, N-alkoksi piridinyum tuzları, morfolin-4-dithiokarbamat sodyum tuzu ve hidroksil fonksiyonlu benzodioksinon bileşikleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Öncü polimerlerin bu bileşikler ile direk ya da sonradan foksiyonlandırılması ile fotoaktif polimerler elde edilmiştir. Son olarak fotobaşlatılmış blok ve aşı kopolimerizasyon aşaması tanımlanmıştır. İlgili ara ürünler ve sonuç ürünleri 1H NMR, UV, FT-IR, GPC ve AFM ölçümleri ile karakterize edilmiştir.
In this study, novel synthetic routes for the preparation of various macromolecular structures such as block and graft copolymers were described. The combinations of different polymerization technique were achieved by end group modification. Precursor polymers for the end group modifications were prepared via a range of controlled polymerization methods. These polymerization methods provided benefit of controlling molecular weight and functionality. Transformation reactions were achieved using N-alkoxy pyridinium salts, morpholine–4–dithiocarbamate sodium salt and hydroxyl functional benzodioxinone compounds. Direct or postfunctionalization of the precursor polymers with these compounds yielded photoactive polymers. The final photoinduced block or graft copolymerization steps were described in detail. Related intermediates and products were characterized by using 1H NMR, UV, FT-IR, GPC and AFM spectral measurements.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Blok ve aşı kopolimer, Kontrollü/yaşayan radikal polimerizasyonu (CLRP), Fotopolimerizasyon, Uç grup modifikasyonu, Fonksiyonel polimer, Block and graft copolymers, Controlled/living Radical Polimerization (CLRP), Photopolymerization, End group modification, Functional polymers
Alıntı