Sol Ve Si Bemol Klarnet İçin Temel Öğretileri İçeren Tonal Ve Makamsal Diziler Bünyesinde Metodolojik Bir Çalışma

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Çeliksu, Ünsal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Üflemeli çalgılar kategorisinde yer alan klarnet, dünyada ve ülkemizde oldukça yaygın olarak kullanılan enstrümanlardan birisidir. Başta Klasik Batı Müziği olmak üzere ülkemizde geleneksel Türk Müziği'nin iki alanı olan Klasik Türk Müziği ve Yöresel Halk Müziği'nde önemli bir yere sahiptir. Klasik Batı Müziği'nde daha ziyade si bemol klarnet kullanılmasına rağmen geleneksel Türk Müziğ'inde genellikle sol klarnet tercih edilmektedir. Yaptığımız çalışmada klarnetin Türkiye'deki eğitim metodolojisi üzerine özellikle Türk Müziği eğitimi veren konservatuvardaki öğrencilerin temel eğitimleri esas alınmıştır. "Sol ve si bemol klarnet için temel öğretileri içeren tonal ve makamsal diziler bünyesinde metodolojik bir çalışma" başlıklı tez çalışmamızda ilk etapta klarnetin yapısal özellikleri, perde sistemleri ve üfleme tekniklerine dair bilgi, çizim ve diğer gösterimler ayrıntılı olarak ele alınmıştır. İçerikteki konu anlatımları tablo ve fotoğraflar ile desteklenmiştir. Tez içerisinde ardışık olarak kolaydan zora doğru sıralanan egzersiz ve etütler aynı zamanda stüdyo ortamında 236 track olarak tarafımızdan seslendirilerek çalışmaya ilave edilmiştir. Birinci bölümde giriş, ikinci bölümde klarnet hakkında genel bilgiler, üçüncü bölümde sol ve si bemol klarnet üzerindeki seslerin öğretimi ve ortak çalışma egzersizleri, dördüncü bölümde sol klarnet ile Türk Müziği'ndeki basit makamlarla ilgili egzersizler ve beşinci bölümde si bemol ve sol klarnet için etütlere yer verilmiştir. Bu bağlamda, sol ve si bemol klarnet için temel öğretileri içeren tonal ve makamsal diziler bünyesinde metodolojik bir çalışma sergilenmiştir. Türkiye' de sol klarnet üzerine daha önce kapsamlı bir çalışmanın yapılmamış olması, ayrıca si bemol ve sol klarnet öğretiminin eş zamanlı verilmemiş olması nedeniyle hasıl olan eksikliğin giderilmesi adına önemli bir adım atılmıştır.
The clarinet, which is a woodwind instrument, is one of the widely used instruments not only in our country but also in the world. It has an important place basically in Classical Western Music and also Turkish Classical Music and Local Folk Music which are two fields of Traditional Turkish Music. Although the B flat clarinet is rather used in Classical Western Music, generally the G clarinet is preferred in Traditional Turkish Music. Our study is based on clarinet's metodology of education in Turkey and espacially the basic education of students in conservatoires teaching Turkish Music. In our thesis titled 'A methodological study for the structure in the scales of tonal and makam music, containing basic doctrins for the G and B flat clarinet' initially information, drawings and other illustrations about clarinet's systems and blowing techniques are presented in details. Topic descriptions in the content are supported with tables and photographs. The exercises and etudes sequentially ordered from easy to more difficult are also played by us as 236 tracks in a studio environment and included in the study. The study contains inroduction in the first part, general informations about the clarinet in the second part, teaching of notes on the G and B flat clarinets and shared practices in the third part, practices with clarinet related to basic (fundemental) makam in Turkish Music in the fourth part, and etudes for the G and B flat clarinets in the fifth part. In this respect, a metodological study for the structure in the scales of tonal and makam music, containing basic doctrins fort he G and B flat clarinet is presented. We think an important step is taken in order to fill in the gap that occured because of the lack of extensive study conducted before, and also because the education of the G and B flat clarinets were not given simultaneously.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Anahtar kelimeler
Çalgı eğitimi, Instrumental education
Alıntı