Arz Zinciri Yönetimi Ve Lojistik

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İboş, Fatma
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, birçok şirketin rekabet avantajı sağlamak için benimsediği arz zinciri yönetimi yaklaşımı tüm boyutlarıyla ele alınmıştır. Lojistik ile olan ilişkisi incelenmiş ve lojistik yönetimine ait alt fonksiyonlar açıklanmıştır. Müşteri hizmeti kavramı, arz zinciri ve lojistik yönetimi çıktısı olarak ele alınmış, kurumsal lojistik organizasyonu ve lojistik süreci performans değerlendirilmesi konusunda yöntemler belirtilmiştir. Arz zinciri entegrasyonu için kullanılabilecek teknikler üzerinde durulmuş, uygulama bölümünde ise çeşitli tablolardan oluşan ve adım adım bir arz zincirinin mevcut durum değerlendirmesinin yapılacağı bir model tasarlanmıştır. Sözkonusu model müşteri, ürün grubu, stoklar, anahtar süreçler, arz zinciri içinde yaratılan katma değer ve tedarikçi başlıkları altında yapılan değerlendirmelerle daha etkin ve verimli bir arz zinciri için çeşitli aksiyonların belirlenmesine olanak vermektedir.
In this study, supply chain management, the approach many companies use to sustain competitive advantage, was held with all its dimensions. Its relationship with logistics and all the subfunctions of logistics management were described. Customer service was defined as the output of both supply chain management and logistics. Methods for establishing corporate logistics organization and logistics control panels were explained. Technics for sustaining supply chain integration were described and a model for step-by-step assessment of supply chain was designed. The model allows taking actions to have more efficient and effective supply chains by assessing customers, product range, inventory, key processes, value added in the chain and suppliers.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Arz zinciri yönetimi, Lojistik, Müşteri hizmeti, Arz zinciri entegrasyonu, Arz zinciri değerlendirme modeli, Supply chain management, Logistics, Customer service, Supply chain integration, Supply chain assessment model
Alıntı