Bina Maliyetlerinin Belirlemsinde Birim Fiyat Analizlerinin Güncelleştirilebilir Kullanımı İçin Bir Yazılım Modeli

thumbnail.default.alt
Tarih
1994
Yazarlar
Yazıcıoğlu, Ediz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
bina maliyetlerinin belirlenmesinde birim fiyat analizlerinin güncelleştirilebilir kullanımı için bir yazılım modeli Bina üretiminde, bina maliyetini bilinme ihtiyacı yapım için gerekli kaynakların organizasyonu açısından önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün dünyada imalatlara dayalı maliyet hesap metodları bina yapım maliyetinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Ülkemizde ise bu metodlara paralellik arzeden Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyat Analizleri metodu uzun yıllardır kullanılmaktadır. Bu metod bilgisayar teknolojisi öncesinde yapılandırılmış bir metod olmasına rağmen mevcut yapısı ile bilgisayarlaştırılmaya imkan vermektedir. Tümü ile gerçekleştirilmiş bir binayı bir ürün olarak değerlendirirsek, yine bu ürünü kendini meydana getiren alt ürünlerden diğer bir deyişle üretimlerden oluştuğunu söylemek mümkündür. Sonuçta bir bina kendisini oluşturan çok sayıda imalat ve bu imalatların bileşenlerinden meydana gelmektedir. Bir anlamda imalat bileşenleri olan malzeme, işçilik, makine ve diğer maliyet girdileri bina maliyeti değerinin temel değişkenleri olarak değerlendirilebilir. Bu çalışma ile bilgisayar yardımı ile bu değişkenlerin istenildiği gibi yorumlanması ve denetlenmesi sağlanmaktadır. Yapılan çalışma ile mevcut metod bilgisayar için yeniden yapılanarak bir model oluşturulmuştur. Bu modelle yapılanan bilgisayar yazılımı, bina maliyetinin ve bunun bileşenleri olarak değerlendirilebilir olan imalatlara yönelik bilgileri amaçlara yönelik olarak denetlenebilir hale getirilmiştir. Bu çalışma ile gerçekleştirilenler, amaçların dışına taşınabilir durumdadır. Özellikle bilgisayar teknolojisini sağlayacağı entegrasyonları ile çalışmadaki yapı ve bilginin kapsamının değiştirilmesi mümkündür.
Determination of building cost is an important factor to organise required resources for building. Cost calculation methods is used to determine building construction costs in all over the world. The unit price analysis method of the Ministry of Prosperity, which is parallel to these methods, is widely used for many years in our country. This method was developed before the important of computer technology but it is proper to adopt computer technology. If a completed building is accepted as a product, this product is produced by sub products which are separately as a result of production. In conclusion a building is made of many constructions and components of constructions. Namely the components of construction which are raw- material, labour, machine-equipment and other inputs can be evaluated main variables of the value of building coat. This study makes possible the control and interpretation of these variables by computer-aid. The method is restructured to model for computer in this study. The building cost and its components related with buildings can be controlled according to objectives by using this restricted model. The change of constructions inputs calculated by B.B.B.F.A. method (quantity and price) result to changes knowledge of total construction cost in continuous succession. This change in market price is determined by The Ministry of Prosperity. These given market prices change very rapidly and the calculations based on these prices may become doubtful.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1994
Anahtar kelimeler
Bilgisayar programları, Computer programs , Binalar, Fiyatlandırma, Maliyet, Maliyet analizi, Buildings, Pricing, Cost, Cost analysis
Alıntı