Yüklenici Firmaların Yenileşim Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-09-27
Yazarlar
İlter, Akın Tolga
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yenileşim ulusal ekonomilerde büyümenin ve rekabetçiliğin ana unsularından birisi olarak kabul edilmektedir. Yenileşim firmaların endüstrideki önemli değişikliklere uyum sağlamasını ya da belli bir projenin gereklerini yerine getirmesini sağlar. Bu durum yenileşimciliğin ölçülmesi, firmanın bu yeteneğinin artırılması ve kurumsal kültürün bir parçası haline getirilmesini hedefleyen çabaları artırmıştır. Yenileşimin ölçülmesi yönetim bilimlerinde olduğu gibi inşaat yönetimi literatüründe de üzerinde oldukça tartışılan konulardan biridir. Yenileşimin bir sistem olarak karmaşık yapısı birbiriyle etkileşim içerisinde çok sayıda ölçütü konuyla ilişkilendirmekte ve ölçümü güçleştirmektedir. Bu çalışmada yüklenici firmaların Ar-Ge ve yenileşim yaklaşımlarının vaka analizleriyle desteklenmiş bir alan çalışmasıyla belirlenip analiz edilmesi amaçlanmıştır. Mevcut ulusal verilerde sektörün yenileşim profiline ait araştırmalar incelenerek elde edilen veriler ışığında yüklenici firmalara uygulanacak anket tasarlanmıştır. Saha araştırması Türkiye ekonomisine belirgin katkıları olan yüksek cirolu büyük inşaat firmalarını hedeflemiş, örneklem seçimi için bir mesleki örgütlenme ve bağımsız bir yabancı kuruluşun ciro bazlı sıralamasından yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular yüklenici firmalarda Ar-Ge faaliyetlerinin varlığını göstermektedir. Hiyerarşik firma yapıları yenileşimciliği olumsuz etkilemekte yenileşimlerin yayınımı ve kurumsallaşmanın önemini vurgulanmaktadır. Yurtdışında iş yapan büyük firmaların yenileşim yaklaşımlarında farklılaşmalar ortaya konulmuştur. Yüklenici firmaların yenileşimlere dış bilgi kaynakları ve işbirlikleri ile ulaşmakta en çok da müşteri/işveren tarafından yönlendirilmektedirler.Vaka analizleri de saha araştırmasının bulgularını desteklemektedir.
Innovation is widely regarded as one of the key issues of national economic growth and competitiveness. Innovations enable firms to adopt major changes in the industry or fulfill the very needs of a specific project or project groups. Measurement of innovation and implementing it as a corporate culture is considered necessary as it is one of the key factors of development and achieving competitive advantage by adopting change. Measuring innovation is a widely debated issue in construction management literature as is in management literature. Complex nature of its structure as a system makes measuring innovation more complicated by associating many criteria intersect with each other. Aim of this research is to analyse contracting firms’ R&D activities and innovation approaches with a survey supported by case studies. The survey is designed after examining the national data available in the quest for capturing the innovativeness profile of the Turkish construction industry. Core target of the survey was large construction companies which have considerable impacts on Turkish economy and sampling was based on a professional organization’s and an independent foreign establishment’s revenue based contractors lists. Findings point out the presence of R&D activity in contracting firms. Hierarchical organisation structures effect inovativeness negatively and highlights the importance of diffusion and institutionalization of innovation. Differentiations of innovation approaches are assessed in large companies that do business in foreign markets. Contractors often reach innovations through out-of-firm knowledge sources and partnering which are demanded by employers/customers most of the time. Case studies also confirm the survey findings.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
yenileşim, ar-ge, yüklenici firma, inşaat endüstrisi, inşaat yönetimi, innovation, R&D, contracting firms, construction industry, construction management
Alıntı