Yetkinlik Yönetim Sistemi Ve Bir Lojistik Firmasında Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-13
Yazarlar
Seçgin, Muzaffer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, küreselleşmeyle gelen rekabet ve değişim ile organizasyonların çalışanlarının gelişimine daha fazla önem vermesi için yetkinlikleri nasıl kullanabilecekleri anlatılmıştır. Yüksek performans gösteren çalışanların incelenmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi ile organizasyonların misyon ve vizyonlarına ulaşmaları, düşük maliyet, yüksek kalite, artan esneklik gibi önceliklerin başarılması amaçlanmaktadır. İşletmeler çalışanların yetkinliklerini destekledikleri ve gelişmeleri için çalıştıkları sürece başarı yakalayabilecekleri anlamışlardır. Yapılan tez çalışmasında nasıl etkin bir yetkinlik yönetim sistemi kurulacağı üzerinde durulmuştur. Yetkinlik kavramı üzerindeki fonksiyonel ayrımlardan ve yetkinlik ve yeterlilik arasındaki ayrımlardan detaylı olarak bahsedilmiştir. Yetkinlik seti nedir ve örnek setler, yetkinlik açıklamaları ve tanımlamaları üzerine örnekler, yetkinliklerin sınıflandırılma türleri ve yetkinlik göstergeleri üzerinden araştırmalar yapılmıştır. Çatıyı oluşturan temel elemanlardan sonra literatürde geçen örnek modellerden bahsedilmiştir. Yeni kurulan model ve bu model üzerinden yapılan uygulama anlatılmıştır. Entegre bir sistemin nasıl kurulup işletilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Yetkinlik yönetiminin efektif yapılması için kullanım alanları arasındaki bağdan bahsedilmiştir.
In this study, competition and changing with globalization, organizations learn how can they use competencies to give more consideration to their employee’s developments. Organizations aim to achieve their visions and missions, reduce costs, increase quality, increase flexibility with examining employees who show high performance and supporting their development. Organizations are aware that they can sustain only when they support their employee’s competence and try for their developments. In this thesis, the way to build an effective competency management system is emphasized. Functional differences on competency concept and differences between competency and competence are explained in details. Researches are made about what competency groups are and example competency groups, examples about competency explanations and definitions, types of competency classification and competency indicators. After the main elements of framework, example models on literature are mentioned. the new built model and the application made upon this new model are explained. How to build and execute an integrated system is emphasized. The link between application areas for the effective competency management is explained.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Yetkinlik, Yetkinlik Modeli, İnsan Kaynakları Yönetimi, Competency, Competency Model, Human Resource Management
Alıntı