Türkiye’de Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Makineleri Ve Traktör Parkı Üzerine Bir İnceleme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ağcı, Recep
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Türk tarımının mekanizasyon seviyesi ve bu seviyeyi belirleyen traktörler ve tarım makineleri incelenmiştir. Türk tarımında mekanizasyonun gelişimi gösterilmiş ve mevcut durumun değerlendirilmesi yapılmıştır. Türkiye ile dünya ülkeleri arasında mekanizasyon bakımından kıyaslama yapılmış ve Türkiye’nin dünya ülkelerine göre durumu değerlendirilmiştir. Traktör ve tarım makineleri sektöründeki firmaların üretim modelleri, kapasite, istihdam ve üretim teknolojileri bilgileri verilmiştir. Traktör üretici firmaların üretim, ihracat ve ithalat bilgileri doğrultusunda Türkiye’nin 2001 yılı ekonomik traktör parkı hesaplanmıştır. Türkiye’de büyüklüğüne göre arazi ve güçlerine göre traktör dağılımı incelenmiştir. Öte yandan çeşitli büyüklükteki arazilerde kullanılması gereken traktör güçleri verilmiştir. Ortaya çıkan iki tablo kıyaslanmış ve Türkiye’nin % 69,24’ünde uygun tarımsal mekanizasyonun uygulanmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
In this study, mechanization level of agriculture in Turkey and tractors and agriculture machines which designate mechanization level are investigated. Development of mechanization in Turkish agriculture is shown and the present state is evaluated. The mechanization level of Turkey and the other world countries are compared and the state of Turkey is evaluated according to the other countries. Some information like production model, capacity, employment and production technology, about companies which are in tractor and agriculture machine sectors, are given. Economic tractor park of Turkey in 2001 is calculated by informations as production, exporting and importing of the companies which produce tractors. Distribution of land by size and the tractors by power are investigated. On the other hand, tractor powers which are needed to use for different size of land are given. These two tables are compared and it’s found that suitable tractors are not used for %69,24 of Turkey.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Tarımsal mekanizasyon, Traktör, Tarım makineleri, Agricultural mechanization, Tractor, Agriculture machines
Alıntı