2-substitüe 2-oksazolin Ara Yapıları Üzerinden α-metilol Aldehitlerin Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kumbaracı, Aslı
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, uygun karboksilli asitten başlayarak oksazolin ara yapıları üzerinden α-mono ve dimetilol aldehitlerin sentez edilmesi amaçlanmıştır. α-mono ve dimetilol aldehitler α-hidrojen taşıyan uygun aldehitlerle form aldehitin kondenzasyonu sonucu alde edilmektedir. Ancak yan ürün çokluğu sebebiyle verim düşük olmaktadır. Bu yüksek lisans tez çalışması, verimi yüksek ve yan ürünü az olan başka bir sentez yöntemi önermektedir. Uygun karboksilli asit, esterine dönüştürülmüş, onun üzerinden özel bir katalizör yardımıyla 2-substitüe 2-oksazolin sentezlenerek, 2-substitüe 2-oksazolin paraformaldehit ile reaksiyona konmuş ve mono ve dimetilol oksazolin türevleri sentezlenmiştir. Oluşan ürünler son olarak uygun şartlarda hidroliz edilerek α-mono ve dimetilol aldehit ve karboksilli asitlerin sentez edilebilmesi başarılmıştır.
At this project is to synthesize α-mono and dimethylol aldehydes over oxazoline intermediates from convenient carboxylic acids.α-mono and dimethylol aldehydes are obtained by condensation reaction of formaldehyde and the suitable aldehydes which have α-hydrogens. But poor yields are obtained because of many by-products.This study suggests a new synthetic method which provides high yields.The starting carboxylic acid was converted into its ester and from this product by a special catalyst 2-substituted 2-oxazoline was synthesized, then 2-substitued 2-oxazoline was reacted with paraformaldehyde to yield mono and dimethylol derivative .This product was hydrolyzed, so that the desire products , α-mono and dimethylol aldehydes,carboxylic acids were obtained.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
karboksilli asit, ester, 2-oksazolin, α-mono, dimetilol aldehit, carboxylic acids, ester, 2-oxazoline, α-mono and dimethylol aldehydes
Alıntı