Türk Halk Oyunlarında Notasyon'un Gerekliliği

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Baykal, Engin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Halk Oyunları; halk müziğini, halk edebiyatını, düğün ve tüm halk bilgilerini kapsayan ve son yıllarda en çok hareket kazanan folklor dallarının başta gelenlerinden biridir. Ancak halk oyunları üzerindeki çalışmalar, sistemli bir biçimde ve ana amaçlar göz önünde bulundurularak ele alınmadığından ne ulusal, nede uluslararası düzey de gereği biçimde faydalanma olanağı sağlanamamıştır. İçinde bulunduğumuz yüksek, teknik iletişim yüzyılında bu önemli halk kültürümüz büyük bir hızla bölgesel, ulusal niteliklerini kaybettiği ve hatta binlerce oyunumuzun kaybolup gittiği gözlenmektedir. Bütün bilim dallarının amacında insanlığa yarar sağ lama gerçeği vardır. Folklor 'un temelinde de bu amaç yatmaktadır. Halk Oyunlarımızın sistemli bir biçimde aslına uygun olarak derlenip değerlendirilerek yeni nesillere kültür mirası olarak aktarılması, insanları birbirine yaklaştırıp bağlamada, insan sevgisinin yaşatılmasında büyük etkisi olacağı ve de en önemlisi değişerek kaybolmakta bulunan bu kültür hazinesinden insanlığın mahrum kalması önlenecektir.
The folkdancers are; Including folksongs, folk literature wedding fiesta and whole the branches of folk in recent years. Only upon folkdance studies could not have advantage with. In fact, it has notbeen kept under eye by the system and basic aims, as sufficiently that they could not become to national wether international degree, also useful. Nowadays; At the high technic communication century that our particular folklore, of being waste of : characteristic faster, and it has been watching, how occurance thousands of them. There has been deeper reality of main purpose,-.-?-: proviting at the knowledge of mankind. Also having the same purpose, in bottom of the public culture of folklore too. Our folklore existence with system appreciation to transmittable- making the people closer and tying. Cultures have definite patterns. But most important influences, keeping alive whole the patterns from one generation to the next, as the cultural heritage, without modify.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
Anahtar kelimeler
Halk Bilimi (Folklor), Halk oyunları, Notasyon, Türk halk oyunları, Folklore, Folk dances, Notation, Turkish folk dances
Alıntı