Derin Kazı Sistemleri Ve Derin Kazılara Bir Örnek: Akasya Acıbadem Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-08
Yazarlar
Ekici, Hüseyin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son yıllarda kentleşmenin yaygınlaştığı bölgelerde arazi maliyet değerlerinin artması, insanları bodrum katlarının kullanımına yöneltmiştir. Bodrum katların inşası için yapılacak kazılar, inşa çevresindeki mevcut yapılaşmadan dolayı çeşitli zorlukları da beraberinde getirmiştir. Zorluklar doğrultusunda kazı yöntemleri ve iksa sistemlerinin önemi artmıştır. Tez çalışmasının ilk kısmında derin kazıların önemine değinilmiştir. Sonrasında başlıca kazı metotları; açık kazı metodu, konsol perdeler ile kazı metodu, iç destekli kazı metodu, ankrajlı kazı metodu, ada kazısı metodu, top-down kazı metodu ve anolar halinde kazı metodundan bahsedilmiş ve kazı metodları arasındaki avantaj ve dezavantajları irdelenmiştir. İkinci kısımda kazılarda uygulanan iksa yöntemlerine etki edecek kuvvetler üzerine durulmuştur. Sonraki kısımda iksa sistemlerine bahsedilmiştir. İksa sistemleri yatay ve düşey destekleyici sistemler olarak iki ana başlık altında toplanmıştır. Destekleyici elemanlar arasında uygulanacak zemin tipleri ve sınırlayıcı yönler açısından değerlendirilmeler yapılmıştır. Tez çalışmasının son kısmında ise Akasya Acıbadem Projesi kapsamında yapılacak olan Alışveriş Merkezinin kazısı incelenmiştir. Kazı bölgesinde yapılan sondajlar doğrultusunda zemin tabakalarının mühendislik parametreleri belirlenmiştir. Kritik kesit olarak belirlenen kesitler üzerine bilgisayar programları aracılığıyla hesaplamalar yapılmış ve iksa elemanları boyutlandırılmıştır. Projelendirme safhası sonrasında derin kazının uygulaması gözlenmiştir. Uygulama esnasında karşılaşılan sorunlar doğrultusunda projede yapılan revizyonlar açıklanmıştır. Aletsel gözlemleme doğrultusunda derin kazının güvenliği irdelenmiş ve hesaplamalarda bulunan deplasmanlar ile karşılaştırılmıştır. Akasya Acıbadem Projesi incelemesinden sonra çıkarılan sonuçlar değerlendirilmiş ve tez çalışması tamamlanmıştır.
In recent years, increasing the cost value of the urban areas directs humans to use of basement floors. Construction of this substructure bring about the difficults because of the adjacent buildings, roads and infrastructure. So that, importance of the excavation methods and the support systems is increased in civil engineering. In the first part of this thesis mentions the importance of the deep excavations. Then the main excavation methods as full open cut methods, excavation with cantilever wall methods, braced excavation methods, anchored excavation methods, island excavation methods, top-down excavation methods and zoned excavation methods is discussed. Afterwards, advantages and disadvantages of this excavation methods is compared. In the second part, the lateral forces affected the support systems due to the excavation is mentioned. The next section describes retaining systems. Retaining systems are grouped under two main headings; horizantal and vertical support systems. Then, this systems are compared in applying soil types and limiting aspect in construction. After the deep excavation methods and support systems are explained, the earth retaining system for Akasya Acıbadem Project deep foundation excavation is given as a sample for deep excavation support systems. In this project at first, a geotechnical model of the soil is formed according to the soil investigations. Second, by using the engineering parameters of the soil layers, retaining system of excavation is designed. Then, problems during the excavation and revisions of the project are explained. Lastly, readings obtained at the end of the excavation from inclinometers which are used to measure the horizontal displacements are compared with the displacements predicted during the system analysis made at the design state. Conclusions of the investigations of Akasya Acıbadem Project are evaluated and the thesis work is complete.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
derin kazılar, iksalı kazı, deep excavation, braced excavation
Alıntı