Alkylated Poly(ethyleneımıne) Lıgands In Homogeneous Atom Transfer Radıcal Polymerızatıon

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-07
Yazarlar
Zorvaryan, Artun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, iki ve dört karbon içeren alkil gruplarına sahip çokdişli yeni amin ligandları (alkillenmiş poli(etilenimin)) sentezlenmiş ve ligand olarak, CuBr (ko-katalizör), etil 2-bromopropionat ve etil 2-bromo izobutirat (başlatıcı) varlığında, stiren ve metil metakrilatın atom transfer radikal polimerizasyonu (ATRP) reaksiyonlarında kullanılmıştır. Bu ligandların değişik konsantrasyonlarının kontrollü/ yaşayan polimerizasyon üzerindeki etkileri incelenmiştir.
In this study, ethylated and butylated polydentate nitrogen ligands (alkylated poly(ethyleneimine)) are synthesized and used in atom transfer radical polymerization (ATRP) of styrene and methyl methacrylate which was carried out in the presence of CuBr as co-catalyst and ethyl 2-bromopropionate and ethyl 2-isobutyrate as initiator. The concentration effect of those two ligands is examined on living and controlled radical polymerization.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
ATRP, alkillenmiş lineer amin ligand, poli(etilenimin), ATRP, Alkylated lineer amine ligand, poly(ethyleneimine)
Alıntı