Tarihsel Süreçte Lavta Sazı Ve Lavta Öğrenim Kılavuzu

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2018
Yazarlar
Aydemir, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Çalışmamız iki temel bölüm halinde ele alınmıştır. İlk bölümde lavta sazının, değişik coğrafyalarda yaşadığı tarihsel sürecin izi sürülmüş, elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Ayrıca bu bölümde lavta sazının değişik türleri ve çalış stilleri hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümü lavta öğrenim kılavuzunu içermektedir. Bu çalışmayla lavta sazını öğrenmek için bu kılavuza baş vuracak ilgililerin, İstanbul lavtasının tarihçesi, yapısı, bilinen önemli icracıları ve yapımcıları hakkında edindikleri malumatla, iştigal ettikleri enstrüman hakkında fikir sahibi olmaları hedeflenmiştir.
Our work is divided into two main parts. In the first part, lavta is considered in the context of historical processes in different geographies. The data that has been collected is analyzed by content analysis method. The information about different types of lavta and playing styles is also provided in this part. The rest of our work contains a learning guide for lavta. The aim of this work, for those who have an interest in learning lavta, is to give information regarding the history, structure, well-known performers and luthiers of lavta. Due to the vertical playing technique of the lavta, it is likened to the ud while its fretting system is likened to the tanbur. The plectrum sound style of Tanburi Cemil Bey helped to create a sound that is very close to that of the tanbur.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Anahtar kelimeler
Müzik, Music
Alıntı