Ağaçlı Ve Bolluca (istanbul) Yöresi Seramik Killerinin Malzeme Özelliklerinin Araştırlması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Koroğlu, Çiğdem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada İstanbul ili Avrupa Yakası kuzey kesiminde bulunan ve Ağaçlı Kömürleri olarak bilinen linyit damarlarıyla ardalanmalı bir şekilde bulunan kil yataklarının jeolojisinin ve bu yataklardan 2 tanesinden çıkarılan killerin malzeme özelliklerinin incelenebilmesi amacıyla kil kavramı, kil mineralojisi ve killerin çeşitli özelliklerine değinilmiştir. İnceleme alanındaki killerin seramik sanayisinde kullanıldığı göz önünde bulundurularak Dünya’da ve Türkiye’de seramik killerinin bulunduğu yerler, rezervleri, üretim ve tüketim değerleri sayısal olarak verilmiştir. Önceki çalışmaların incelenmesi ve yapılan arazi çalışmaları sonucunda bölgenin genel jeolojik yapısı incelenmiş, 1/50 000 ölçekli haritası hazırlanmış, Ağaçlı Köyü ve Bolluca yöresindeki killerden alınan örnekler üzerinde fiziksel, kimyasal, mineralojik analizler yapılıp bu analiz sonuçları birbirleriyle ve endüstride kullanılan ürün standartlarıyla karşılaştırılarak killerin malzeme özellikleri ve endüstriyel kullanımları hakkında değerlendirme yapılmıştır.
In this study to determine the geology and material features of clays situated with coal which is known as Ağaçlı Coal, in European side of İstanbul, is studied. To specify geological and material facts of clays concept of clay, mineralogy of clays, some special features of clays, classified of clays and recognition methods are given. Samples have been taken from two different clay beds in searching site. About reserves of ceramic clays, production and consumption values numerical and technical informations are given. Geological map of site at 1/50 000 scale have been prepared after studying previous geological investigations and site investigations. Physical, chemical and mineralogical experiments have been done on samples taken from Ağaçlı and Bolluca. In the event results of experiments have been compared with norms and possibility of use in ceramic industry is discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Kil, Seramik Kili, Kil Analizleri, Clay, Ceramic Clay, Clay Analysis
Alıntı