Temsil Üzerinden Mimarlığa Bakış

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Sönmez, Esra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Mimari temsiller, mimari fikirlerin dışlaştırılmasını sağlayan araçlardır. Zihindekini düzenler ve onun başkalarına aktarılabilecek hale gelmesine yardımcı olurlar. Tasarımcı zihninde oluşan mimari tasarıma yönelik imgeyi anlatmak, önce kendisiyle daha sonra da diğerleriyle iletişim kurabilmek için temsil yöntemlerine başvurur. Temsiller tasarım sürecinin başlangıcından, tasarımın üretim sürecinin sonuna kadar ve hatta yapı inşa edildikten sonra bile üretilmeye devam edilirler. Mimari temsilin ortaya çıkış amacı mimari tasarımın nesnesi olan yapıyı açıklamaya çalışmaktır. Buna karşın mimari temsilin ortaya çıkışı bunun bir adım sonrasına dayanır. Yapının karmaşıklaşmaya başlaması ve yapanın öncelikle yapıyı anlamaya ve daha sonra da kendisinden başka biriyle iletişim kurmaya gerek duymasıyla beraber mimari temsile de ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu nedenlerden ötürü, yapı bir noktaya kadar hep en önemli hep en değerli olagelmiştir. Fikrin somutlaşmış hali yapıdır, fakat buna karşın yapı da diğer temsil ürünleri kadar temsildir. Bugüne kadar, fikrin somutlaşmış hali olarak ortaya çıkan yapı, hiyerarşik düzende hep en üst sırada yer almıştır. Bu nedenle mimari gerçeklik denildiğinde yüzler hep yapıya çevrilmiştir. Oysaki temsillerin her biri bir şekilde bir fikri anlatmak için vardırlar ve bu noktada her biri diğeri kadar değerli ve önemlidir. Nesneleşmemiş mimari nesneleşmiş olanı destekler ve süreç içinde yer alır, onları yok saymak mümkün değildir. Mimarlık sadece inşa edilmiş yapı değil, onu üretmeye yarayan bütün ifade araçlarının toplamı ve/veya onların her biridir. Yapıyla birebir örtüşmeyen temsillerin mimarlığa nasıl bir katkıda bulunduğu sorusu üzerine şekillenen bu çalışma aslında yapının temsil ettiği gerçekliğe belki de yapıdan daha fazla hizmet ettiği görüşüne varılmıştır.
Architectural representations are the tools work for making out architectural ideas. They organize the idea; help to show it to the others. Designer applies to representation to tell the image in the mind which points the architectural design to communicate first to him/her then to the others. Architectural representations are produced from the beginning of the design process to the end. The aim of finding out architectural representation is to explain the building which is the object of architectural design. Building became complicated and the one who constructs the building needed architectural representation to understand. Because of these reasons building has been the most important and valuable. The concrete position of idea is the building; however the building is a representation just like other representations. Until today, the building which is the materialization of the idea took the first and top place. So, the building is seen as architectural reality. Whereas, each of the representations is to show the idea and all are valuable. Architecture which is not objected supports the architecture which is objected and takes place in the process. Architecture is not only the building which is built in real world but also it is each of and the total of expression tools which are used to produce it. This work which is shaped on the idea that how architectural representations, which are not covered with the building they refer, contribute to the architecture is ended with idea that if they serve more than the building itself.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Temsil, Mimari temsil, Gerçeklik, Representation, Architectural Representation, Reality
Alıntı