Türk Savunma Sanayii Gelişimi İçin hızlandırılmış Teknoloji İstihbarat Yöntemi: Trız

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2015-10-23
Yazarlar
Çetin, Serkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Türkiye sanayileşmesini tamamlayamamış, bu nedenle henüz tam olarak üretici ülkeler kategorisinde olmayan, düşük değilse bile orta gelir düzeyinde bir ülkedir. Salt ekonomik açıdan değerlendirildiğinde görülen bu olumsuz duruma karşın Türkiye, bulunduğu coğrafyada güçlü ve caydırıcı konumunu sürdürmek, bunun için de güçlü bir silahlı kuvvetlere ve onu destekleyen güçlü bir savunma sanayiine sahip olmak, dolayısıyla bu alanda harcamalar yapmak zorundadır.   Ülkemiz uzun vadede teknoloji edinme stratejilerinden birkaçına başvurarak yoluna devam etmelidir. Ancak Türkiye gibi bölgesel güçten küresel güç olma yolunda ilerleyen, uluslar arası devlet destekli terör örgütlerinin sahada olduğu siyasi ve jeopolitik konumda olan, teknolojiden yoksun bir Türkiye için çok uzun sürecek olan teknoloji edinme faaliyetleri ulusal savunma gücünü kısa vadede zayıflatmaktadır. Uzun vadede ise gelişmiş ekonomilerin her zaman bir adım gerisinden gidilecek ve montaj sanayinin değişik versiyonu olan kopya sanayi riski ortaya çıkacaktır. Tez çalışması kapsamında literatür taraması teknoloji transferi, teknoloji istihbaratı, patent kırma teknikleri kavramları çerçevesinde yapılmıştır. Literatür taraması doğrultusunda elde edilen verilere göre; teknoloji yönetimi ve ulusal teknoloji stratejisi belirleme faaliyetlerinin temelini gelecek çalışmaları oluşturmaktadır. Gelecek çalışmalarında ağırlıklı olarak kullanılan yöntemler teknoloji istihbaratı, teknoloji değerlendirmesi, teknoloji tahmini ve teknoloji öngörüsü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda teknoloji öngörü çalışmaları alternatif formları arasından teknoloji istihbaratı metodu incelenerek Türk savunma sanayisi için hızlandırılmış teknoloji istihbaratı stratejileri araştırılmıştır. Savunma sanayii firmalarının şimdiki ve gelecekteki faaliyetlerini etkileyebilecek teknolojilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için hızlandırılmış teknoloji istihbarat yöntemi olarak TRIZ yenilikçi buluş tekniğinin uygulanması çalışmamızın temel amacını oluşturmaktadır. Teknoloji istihbaratı faaliyetleri arasında açıklanmış patentler üzerinden bilgi sağlama önem derecesini her geçe gün artırmakta olan bir faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. İhtiyaç duyulan teknik bilgiler, patentlerin genel erişime açık internet veri tabanlarına ulaşılarak temin edilebilmektedir. Patentler, yenilikçiliği ve kolay erişebilirliği nedeniyle endüstriyel araştırma ve ürün geliştirme için önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu bilgi kaynağının yenilikçi/yenileşim tasarımlarda nasıl kullanılabileceğini bilmek çok daha önemlidir. Açık kaynaklardan kolaylıkla erişim sağlanabilecek olan patent veri tabanları bir çok farklı teknoloji istihbaratı metodları arasında öne çıkmaktadır. Tez çalışması kapsamında kullanılan patent kırma metodolojisi ve patentin kapsamını aşma yöntemleri istemlerin yeniden düzenlenmesini ifade eden yasal ve bir teknik sistemin yeni versiyonunu oluşturmayı sağlayan bir mühendislik yöntemidir. Bu çalışmada TRIZ yenilikçi problem çözme teorisi araçları incelenerek patent kapsamını aşma yaklaşımı ile izlenebilecek olası inovasyon yolları irdelenmiştir. Akabinde savunma endüstrisinde gelecekte çok stratejik öneme sahip olacak olan insansız hava araçları üzerinde alınmış patentler incelenmiş ve seçilen bir patentin kapsamını aşma tasarımına yer verilmiştir.
'Industrial espionage' activities that emerged after the Industrial Revolution have referred many states to take precaution against dangers that occur in enemy elements and have been effective in countering the shortcomings that will occur in war times. Both in short term to increase the deterrent strength of our national defense as well as in the long term in order to have a strong national defense technology, every way should be tried to become a global power.  At this point, starting from recent period of war history that has changed the nature of the world of politics, it is required to investigate the technology intelligence operations conducted in the states by using example case analysis and to determine the importance level of technology intelligence activities among the nationalization strategies for defense technology of Turkey. As part of the thesis, literature research was made within the framework of technology transfer, technology intelligence and the concepts of patent breaking techniques. According to the data obtained in accordance with the literature; future studies constitute a basis for technology management and the activities to set a national technology strategy.  Methods that mainly used in future studies appears on the topics of technology intelligence, technology assessment, technology forecasting and technology prediction. In this context, accelerated technology strategies for the Turkish defense industry were investigated among alternative forms of intelligence technology foresight activities by examining technology intelligence methods. This thesis presents a novel technical intelligence method of patent mapping for visualising conflicts between patent claims that incorporates the Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ). Implemantation of “TRIZ: innovative invention technique” (the theory of inventive problem solving" in English acronym TIPS) as a method of accelerated technology intelligence to identify and to evaluate the certain technologies that could affect the current and future activities of the defense industry firms is the main objective of our study.  Between technology intelligence activities, providing information over patents, that were disclosed, has been increasing its importance across every day. The required technical data can be obtained by accessing publicly accessible internet database of patents. Patents are an important source of information for industrial research and product development because of easy accessibility and the inherent innovativeness. To know how to use this information resource in innovative/innovation designs is much more important. Patent intelligence; the transformation of content found in multiple patents into technical, business, and legal insight, is considered a key factor in gaining a competitive advantage in technologically competitive business environments. Patents provide a wealth of information about design concepts, their physical realization, and their relationship to prior designs in the form of citations. Patent databases which can be easily accessible from the open source stand out among many different methods of technology intelligence. The methodology of breaking patents and the method utilised to exceed the scope of the patent, that used in the context of thesis work, are engineering techniques that represents the rearrangement of claims which allows to create new versions of a legal and technical system.  In this study, possible innovation paths to exceed the scope of the patent were discussed by examining the tools of “TRIZ: the theory of innovative problem solving”. And finally, patents taken on unmanned aerial vehicles which will have strategic importance for the defense industry in the future have been examined and a design of exceeding the scope of a selected patent is included in dissertation. In the thesis, primarily one was selected by examining patents were approved in the field of defense industry and then TRIZ method to produce innovation over existing patents is used. Selected dependent and independent patent claims have been analyzed in detail. Data required for functional analysis examining the relationship between sub-functions with the patent's main functions have been created.  Subsequently patent function graph was revealed. After this step we used comprising a plurality of TRIZ method of ARIZ algorithm to obtain innovative proposals. Patents have been made taking into account the physical condition of the evaluation on each of the innovative proposals. An innovative form of patents on existing patents as a result of assessment work has been developed in this context. This thesis analyzed accelerated technical intelligence for Turkish defence industry developmet.  Technology intelligence tools have come to be regarded as vital components in planning for technology development and formulating technology strategies.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Teknoloji, Teknoloji Yönetimi, Teknoloji Transferi, Savunma Sanayii, Gelecek Çalışmaları, Endüstriyel Casusluk, Teknoloji İstihbaratı, Patent İstihbaratı, TRIZ, Patent Kırma, Technology, Technology Management, Technology Transfer, Defense Industry, Future Studies, Industrial Espionage, Technology Intelligence, Technical Intelligence, TECHINT, Patent Intelligence, Patent Deconstruction, TRIZ
Alıntı