Biophilic design efficiency on humans' well-being in daily life with an atmospheric approach

thumbnail.default.alt
Tarih
2021-12-06
Yazarlar
Bayatmaku, Shaghayegh
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Graduate School
Özet
According to studies on the human-nature relationship, it was revealed that urbanization and urban transformation projects failed to protect and enrich natural elements in their designs. Instead, building construction grew significantly for more financial benefit. Therefore, people who lived in the buildings, which were themselves a part of nature and humans directly related to nature, became isolated in buildings with fewer signs of natural elements. This study aims to reveal how people compensate for the lack of nature in capitals and investigates humans' well-being in their preferred places. In fact, what puts a space in a way that can make us feel calm is the potential in space to experience with all of the five senses and not just the vision, which gives us the entire presence at the present moment in the space that is known as the source of calmness. Having such space is not possible with a place that is merely a physical entity, unlike it needs an attempt to improve the atmosphere of the place. Studies about nature turned out that the atmosphere of nature is an ideal one that has been experienced and tested by humans and resulted in calmness. Thus, to approach the thesis aim, a literature review was gathered that consists of several studies on "Biophilic Architecture" and "Atmosphere of the Place," which make an effort to define an architectural design framework that affects human experience pleasantly in daily life. These studies represent a framework that gives humans a multisensory experience that enables them to feel the entire presence at the present moment in space. This experience results in human well-being in terms of physical, psychological, and mental. Besides, it addresses the main questions of "What is the efficiency of biophilic design with an atmospheric approach on humans' well-being in their preferred spaces in daily life?" and "What is the correlation and intersection between biophilic design patterns and atmosphere optimization factors?" that have some sub-questions. These sub-questions include "What are Peter Zumthor's atmospheric patterns?", "Which atmospheric and biophilic patterns are used in people's preferred places in daily life?", "What is the relationship between people's biophilia measure and the preferred places?" and "Which patterns could result in humans' presence at the present moment in the preferred places?". This study is qualitative and quantitative and tries to provide answers to the questions by phenomenological content analysis, researcher triangulation using focus group discussion, and questionnaire. It embraces a phenomenological content analysis of Peter Zumthor's "Thinking Architecture" book to clarify the factors optimizing the atmosphere of a place. It tries to expose the correlation and intersection between them and biophilic design patterns to highlight the most critical factors. A researcher triangulation using focus group discussion was conducted with three senior architects working in this field to prove the validity of the content analysis and the found patterns. According to the findings, a questionnaire was designed and asked from 132 Iranian architects (25-40 years old) to prove the factors and express their efficiency in people's daily lives and their preferred places' design. The most efficient patterns extracted from the questionnaire are compared with the found patterns in the previous steps' results to prove them. Furthermore, the questionnaire asked about participants' Biophilia measure (affinity toward nature), their well-being in their preferred places, the function of the place, participants' satisfaction of the places, and their preferred places' architectural characteristics in terms of biophilic design patterns and found atmospheric factors. There were some questions about participants' feelings in their preferred places and their relationship with the place, such as the "Sense of belonging" level to investigate the relationship between these items with the considered biophilic and atmospheric patterns and the "Presence at the present moment" level. So, this research aimed to obtain findings related to the crucial impact of "Biophilic design" and the "atmosphere of the place" on human well-being. According to existing literature and participants' responses, it exposes the correlation and intersection between biophilic design patterns and atmosphere optimization factors to highlight the most critical factors to have the experience of "Presence at the present moment." Finally, it suggests several patterns to have a biophilic atmosphere in humans' preferred places that make people healthy and well in their daily lives.
İnsan-doğa ilişkisi üzerine yapılan araştırmalarda, kentleşme ve kentsel dönüşüm projelerinin tasarım aşamasında doğal unsurları koruyup zenginleştirmek konusunda başarısız olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yerine, yapı inşası daha fazla finansal yarar sağlamaya dönük olarak önemli ölçüde büyümüştür. Bu nedenle, doğanın bir parçası olan yapılarda yaşayan ve doğayla doğrudan ilişkide olan kişiler, doğal unsurların daha az olduğu yapılarda izole biçimde yaşar hale gelmiştir. Biyofili araştırmalarına göre insanın doğaya karşı doğuştan gelen bir sevgisi vardır ve bu sevgi, kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığını destekleyen bir yaşam biçimi olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin ruhsal, fiziksel ve psikolojik sağlığında ciddi etkisi olan biyofili ihtiyaçlarının karşılanamaması durumu, yüksek stres düzeyi gibi zararlarla sonuçlanır. Bireyin çevresi üzerinden maruz kaldığı olumsuz bir etkinin, onun toplum içindeki psikolojisini etkileyebildiği gibi, kent ölçeğinde görülen bir değişiklik de o kentin psikolojisini değiştirebilir. Bu nedenle, insanların sağlık ve mutluluklarının temini için günlük yaşamda en çok etkileşimde bulundukları yerleri iyileştirmeye yardımcı olan yaklaşımları incelemek önemlidir. Bu çalışma, insanların kentlerdeki doğa eksikliğini nasıl giderdiklerini ortaya koymayı ve insanların bulunmayı tercih ettikleri yerlerdeki iyi olma düzeyini araştırmayı amaçlamaktadır. Aslında, bir mekânın kişilere kendilerini sakin hissetmelerini sağlayan özelliği, o mekânın yalnızca görme değil, beş duyunun tamamı ile deneyimlenme potansiyelidir; bu da kişilere sakinliğin kaynağı olarak bilinen, mekânda şu anda tüm mevcudiyetle bulunma halini sunar. Böyle bir mekânın sadece fiziksel unsurlarıyla var olan bir yerde temin edilmesi mümkün değildir; yerin atmosferinin iyileştirilmesi gerekir. Doğa üzerine yapılan çalışmalar, doğa atmosferinin, insanlar tarafından deneyimlenmiş, sınanmış ve sakinleşmeye olanak veren ideal bir atmosfer olduğunu ortaya çıkarmıştır. Tez çalışmasının yukarıda belirtilen amacı doğrultusunda, günlük hayatta insan deneyimini olumlu yönde etkileyen bir mimari tasarım çerçevesi tanımlamaya çalışan "Biyofilik Mimari" ve "Mekânın Atmosferi" üzerine bir literatür araştırması yapılmıştır. Bu konuda yapılmış çalışmalar, insanlara mekânda anı ve bulunma halini tam anlamıyla hissetmelerini sağlayan çoklu duyulu bir deneyim sunan bir çerçeve tanımlamaktadır. İnsanın fiziksel, psikolojik ve zihinsel açıdan iyi olma hali ile sonuçlanan bu deneyim ayrıca "Atmosferik yaklaşım içeren biyofilik tasarımın insanların gündelik yaşamda tercih ettikleri mekânlarda iyi olma halleri üzerindeki etkililiği nedir?" ve "Biyofilik tasarım bileşenleri ile atmosfer optimizasyon faktörleri arasındaki karşılıklı ilişki ve kesişim nedir?" ana araştırma sorularını yanıtlar niteliktedir. İlgili alt araştırma soruları ise; "Peter Zumthor'un atmosferik bileşenleri nelerdir?", "Gündelik yaşamda insanların tercih ettiği mekânlarda hangi atmosferik ve biyofilik bileşenler kullanılmaktadır?", "İnsanların biyofili ölçütleri ile tercih ettikleri mekânlar arasındaki ilişki nedir?" ve "Hangi bileşenler insanların tercih ettikleri mekânlarda tüm mevcudiyetleriyle anda var olmasına neden olabilir?" olarak sıralanabilir. Bu çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmış olup, fenomenolojik içerik analizi, odak grup tartışması yapılarak başka araştırmacı katılımı ile veri üçgenlemesi ve anket çalışması yoluyla araştırma sorularına yanıt bulmaya çalışılmıştır. Öncelikle Peter Zumthor'un biyografisi anlatılmış, bu çalışma için seçilmesinin nedeni açıklanmıştır. Ardından, bir yerin atmosferini optimize eden faktörleri açıklamak ve atmosferik bileşenleri belirlemek amacıyla Zumthor'un "Thinking Architecture" kitabının içerik analizi yapılmıştır. Söz konusu bileşenler, mimarların bir yerin atmosferini optimize etmesine yardımcı olan en çok tekrarlanan faktörleri içermektedir. Kitabın farklı sayfalarında tekrarlanan faktörler çalışma kapsamında altı bölümde gruplandırılmıştır. Bu gruplar ve biyofilik tasarım bileşenleri arasındaki korelasyon ve kesişme, en kritik faktörleri vurgulamak için incelenmiştir. Ardından, içerik analizinin ve bulunan bileşenlerin geçerliliğini ölçmek için bu alanda çalışan üç mimar ile bir odak grup çalışması yürütülerek bir veri üçgenlemesi çalışması yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre tasarlanarak yaşları 25-40 arasında değişen 76 kadın ve 56 erkekten oluşan 132 İranlı mimar ile uygulanan anket çalışmasında bileşenlerın insanların gündelik yaşamlarındaki etkilerini ve tercih ettikleri mekânların tasarımını ifade etmeleri istenmiştir. Anketten elde edilen en etkin bileşenler ile önceki adımların sonuçlarında bulunan bileşenler birbirleriyle karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Anket çalışmasında biyofilik tasarım bileşenleri ve bulunan atmosferik faktörler kapsamında katılımcıların biyofili ölçütleri (doğaya yakınlık), tercih ettikleri mekânlardaki kendilerini iyi hissetme halleri, mekânın işlevi, katılımcıların mekân memnuniyetleri ve tercih ettikleri mekânların mimari özellikleri; ayrıca katılımcıların tercih ettikleri mekânda hissettikleri duygular ile bu mekânla ilişkileri sorgulanmıştır. Bu öğelerin dikkate alınan biyofilik ve atmosferik bileşenler ile ilişkisini araştırmak için "aidiyet duygusu" düzeyi ve "anda var olma durumu" incelenmiştir. Bu araştırma, "biyofilik tasarım" ve "mekânın atmosferi"nin insanın iyi olma hali üzerindeki kayda değer etkisine ilişkin bulguları elde etmeyi amaçlamıştır. İlgili literatüre ve katılımcıların yanıtlarına göre, biyofilik tasarım bileşenleri ile atmosfer optimizasyon faktörleri arasındaki korelasyonu ve kesişimi ortaya koyarak "anda var olma" deneyimine sahip olmak için en kritik faktörler tespit edilerek kişilerin gündelik yaşamlarında kendilerini sağlıklı ve iyi hissetmelerini sağlayan, tercih ettikleri mekânlarda biyofilik bir atmosfere sahip olmaları için çeşitli bileşenler önerilmiştir.
Açıklama
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Graduate School, 2021
Anahtar kelimeler
atmosphere, biophilia, atmosfer, biyofili
Alıntı