Kanca Yüzeyi Geometrisinin Sentetik Eğriler İle Modellenmesi Ve Optimizasyon

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Ayhan, Eray
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, B-spline sentetik eğrileri kullanılarak, seçilen standart basit yük kancasının milimetrik kağıda aktarılan koordinatları tablolara kaydedildikten sonra, Delphi programlama dilinde hazırlanan tasarım programı kullanılarak, B-spline enterpolasyon yüzeyi elde edilir. Daha sonra elde edilen yüzey, orijinal yüzey ile karşılaştırılarak, daha önce belirtilen hata miktarına göre karşılaştırma yapılır ve kontrol noktalarını programda belirtilen miktara göre değiştirir ve hata miktarından daha az olana kadar bu işlem devam eder. En sonunda belirtilen hata miktarına göre optimum B-spline kanca yüzeyi elde edilir. Bu program kullanılarak, karmaşık yüzey şekillerine sahip parçalar tasarlanabilmektedir. Kontrol nokta sayısı ne kadar fazla ise, elde edilen yüzey o kadar hassas olur. B-spline yüzey modelleme ile elde edilen kanca katı modele dönüştürülerek, sonlu elemanlar metodu kullanılarak yüzey parçası elde edilir. Katı modellemedeki eleman boyutu ne kadar küçük olursa, elde edilen sonuçlar o kadar hassas olur.
In this study, according to simple hook selected from standards, coordinates of hook surface is taken to millimetric paper and than these coordinates are saved to tables. With these tables, using Delphi program prepared before, B-spline interpolation surface is calculated. Then, this surface is compared with original hook surface and according to the maximum error; the control points are changed as specified in the program. Program stops when difference between B-spline surface and original surface is lower than the error. Lastly, optimization of B-spline hook surface is made. Using this program, complex shapes and surfaces are designed. After B-spline optimization, this surface can be changed to solid model. The more control points are used, smoother surface is get.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
B-spline, Kanca, Sentetik Eğriler, Optimizasyon, Delphi, B-spline, Hook, Sentetic Curves, Optimization, Delphi
Alıntı