Nano Gümüş Partikülleri İçeren Yağ Bazlı Polimer Kompozitlerin Sentezi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2009-08-21
Yazarlar
Eksik, Osman
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezde, farklı iki polimerizasyon stratejisi izlenerek, in situ yöntemi ile yağ bazlı polimer gümüş nano kompozitler sentezlenmiştir. Termal ve fotokimyasal polimerizasyon prosesleri kulanılarak polimer sentezlenirken eş zamanlı olarak elektron transfer reaksiyonu ile gümüş partikülleri metalik nano partiküllere dönüştürülmüştür. Termal ve fotokimyasal serbest radikal polimerizasyonu ile elde edilen polimer nano kompozitlerde, gümüş partiküllerinin polimer matris içerisinde aglomere olmadan homojen olarak dağıldığı görülmüştür. Ayrıca elde edilen nano kompozit ürünlerin film özelliklerinin konvensiyonel yolla elde edilen filmlere göre daha iyi olduğu ve antibakteriyel özellik gösterdiği saptanmıştır. Bu çalışmada asıl göz önünde bulundurulması gereken nokta ise elde edilen nanokompozit ürünlerin yapısıdır. Polimer nanokompozit ürünlerinin sentezinde başlangıç maddesi olarak yenilenebilir bir kaynak olan bitkisel yağın kullanılması, çevresel endişelerin arttığı bu günlerde, çalışmanın endüstriyel alanda gittikçe artan bir öneme sahip olacağını göstermektedir.
In this thesis, we describe two strategies for the in situ synthesis of triglyceride oil based polymer/silver nanocomposite in which silver nanoparticles were formed by electron transfer reaction. Polymer/silver nanocomposites were prepared by thermally induced and photochemically induced polymerization processes. The composites obtained in thermally induced and photochemically induced polymerization processeses contain homogenously distributed silver nanoparticles in the network without macroscopic agglomeration and exhibit good film as organic coating with antibacterial properties. It should also be emphasized that the importance of this study is closely related to the components of the network structure. The precursor triglyceride oil is obtained from renewable agricultural sources. Recently, the use of renewable sources in the preparation of various industrial materials has been revitalized because of the environmental concerns.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Nanokompozit, Yağ bazlı polimer, Makromonomer, Stiren, Gümüş nanopartiküller, Oil based polymers, Macromonomer, Styrene, Silver Nanoparticles
Alıntı