Kültür Ve Kentsel Mekan Bağlamında Ada Yerleşmelerinin İncelenmesi: İstanbul Prens Adaları Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-02-27
Yazarlar
Kabaoğlu, Pınar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma ada mekanında yaşam ve yerleşim konularını, kültür ve kentsel mekan öğeleri üzerinden araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada ilk olarak çalışma konusunu ilgilendiren temel kavramlar açıklanarak, kültür, kentsel mekan ve kültür ile mekan arasındaki ilişki tanımlanmıştır. Ardından çalışmanın ana konusunu oluşturan ada mekanı kavramsal, fiziksel, sosyal, algısal yönleri ile tanımlanmış, ada yerleşmelerinin oluşum süreci, bu süreci etkileyen faktörler ve ada yerleşmelerini oluşturan birimler irdelenmiştir. Araştırmanın devamında, belirlenen kriterler çerçevesinde detaylı inceleme alanı olarak seçilen İstanbul Prens Adaları ile, benzer özellik gösteren örnek ada yerleşimleri incelenmiştir. Seçilen örnek ada yerleşimlerinin sosyal ve fiziksel gelişim süreci ve bu süreci etkileyen faktörler tanımlanarak birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Kavramsal çalışma ve örnek alanların incelenmesinden ortaya çıkan kriterler, detaylı inceleme alanının analizi için bir yöntem oluşturmaya yardımcı olmuştur. İstanbul Prens Adaları’nda yerleşimin oluşumu, özellikleri ve bileşenlerinin incelenmesinin ardından, Prens Adaları’nda yapay fiziksel çevrenin ve onu destekleyen sosyal çevrenin, korunması ve geliştirilmesi gereken özelliklerine ve bunun için oluşturulacak yöntemde dikkate alınması gereken hususlara vurgu yapılmıştır.
Aim of this study is to investigate the subjects of island life and island settlement in the context of culture and urban space as important factors which forms the character of the settlements. In the first chapter, some basic concepts such as culture, urban space and their interaction are defined. Then, island space is investigated in terms of its physical, social, perceptual aspects and the development process of island settlements, the factors effecting this process and components of island settlements are defined in detail. In continuation of the study, three examples of island settlements which have similar basic criteria are selected and analyzed in terms their social and physical development process with comparison to each other. The results of conceptual research and the case study are used for generating the analysis method of Istanbul Princes Islands. The development of settlements in Istanbul Princes Islands, their characteristics and components are analyzed in detail. At the end of the study, the characteristics of built, natural and social environment which should be protected and improved are stated and the issues to be considered in establishment of this method are emphasized.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
adalar, kültür, kentsel mekan, kıyılar, ada yerleşmeleri, islands, culture, urban space, coasts, island settlements
Alıntı