Milli Park Kullanıcılarının Algısal Değerlendirmesi: Marmara Bölgesi Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-05-23
Yazarlar
Sıvalıoğlu, Pınar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışması milli park ziyaretçilerinin mekana özgü memnuniyet ve bağlılıklarını ölçmek için hazırlanmış ve sonuç olarak algısal bir değerlendirme ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada, milli park ziyaretçilerinin demografik özelliklerini, milli park için düşünce ve değerlendirmelerini, boş zamanlarını değerlendirme özelliklerini, milli park algı, memnuniyet ve bağlılıklarını ölçmek için tasarlanan anket formu kullanılmıştır. Seçilen milli parklarda yüzyüze görüşme tekniği ile anket soruşturması yapılmıştır. Anket soruşturması ile elde edilen verilen analizlerinden önce memnuniyet ve mekan bağlılığı kavramları ile ilgili literatür taraması yapılmış ve bütün bu bilgilerin ışığında çeşitli istatiksel analizler uygulanmış ve sonuçlar %95 güven aralığında değerlendirilmiştir. Literatür taraması ve istatiksel analizler sonucunda memnuniyet, mekan bağlılığı ve bu kavramları etkileyen diğer özellikleri kapsayan kavramsal bir ilişki modeli oluşturulmuştur. Bu kavramsal ilişki modeli ile açıklanmaya çalışılan mekan bağlılığı ve memnuniyet modeli milli parklarda bu konuda yapılan ilk çalışmadır ve gelecekteki çalışmalara yol gösterici olması amaçlanmıştır.
This thesis has been prepared for the purpose of measuring place related satisfaction and attachment of the national park visitors, with the aim of providing a perceptual evaluation at the end. In order to measure the demographic characteristics of national park visitors, their thoughts and evaluations on the national parks, their leisure management attributes, and their perception, satisfaction, and attachment related with the national parks a questionnaire was used. The questionnaire was conducted face to face in the chosen national parks. Before analyzing the findings derived from the questionnaire, a literature survey on satisfaction and place attachment was conducted and, in the light of all the gathered information, various statistical analyses were applied and the results were evaluated in 95% confidence interval. Literature review and as a result of the statistical analyses, a conceptual relationship model that comprises satisfaction, place attachment and other factors that have an impact on these concepts was formed. The place attachment and satisfaction model that is encompassed by this conceptual relationship model is the first study to be done on this subject in national parks and is intended to pave the way and be a guide for future studies.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Milli Park, Mekan Bağlılığı, Memnuniyet, Kullanıcı Algısı, National Park, Place Attachment, Satisfaction, User Perception
Alıntı