Conwıp Esaslı Üretim Sistemlerinin Tasarımı Ve Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Kabadurmuş, Özgür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek ürün talebi değişkenliği ve yüksek ürün çeşitliliği olan sistemlerde geleneksel çekme/Kanban sistemlerinin uygulanması mümkün olmamaktadır. Bu noktada belirtilmelidir ki, bu karmaşık talep ortamlarında ürüne tahsisli sistemlerin çekme kontrol üretim sistemlerinin uygulanması üretim içi stokların artmasına neden olmaktadır. Bu tür üretim ortamlarında çekmeyi sağlamak için karma çekme sistemlerinin, örneğin CONWIP (CONWIP: Süreç İçi Sabit Stok) sisteminin, uygulanması uygun olmaktadır. CONWIP sistemleri genel olarak ikiye ayrılır: (1) Ürüne tahsisli olan sistem, (2) Ürüne tahsisli olmayan sistem. Ancak bir karma çekme türü olan CONWIP üretim kontrol sisteminin uygulamaya geçirilebilmesi için belirli adımların bir süreç içerisinde tamamlanması şarttır. Ürüne tahsisli olmayan CONWIP hatları, üyksek ürün talebi ve değişkenliğine sahip ortamlarda çekmeyi sağlamak üzere kullanılır. Bu çalışmada ürüne tahsisli olmayan COWIP sistemleri aksiyomlarla tasarım ilkeleri kullanılarak tasarlanmıştır. Bu tasarım bir yol haritası olarak ele alınmış olup, amacı bir CONWIP sisteminin uygulaması sırasında yapılması gerekenleri sistematik bir şekilde ele almaktır. Diğer taraftan çalışmanın ikinci amacı olarak ise, CONWIP sistemlerinin yönetimi konusu araştırılmıştır. CONWIP hatlarının yönetiminde ortaya çıkan ve çözüm bekleyen sorunları başında siparişlerin uygun şekilde sıralanması yer almaktadır. Ürüne tahsisli olmayan CONWIP sistemlerinin etkin yönetimi için hiyerarşik bir iş yükleme ve sıralama modeli ortaya konmuştur. Önerilen bu model, gerçek bir üretim sisteminde uygulanmış ve sonuçlar irdelenmiştir.
Traditional pull/Kanban systems could not be applied in certain systems with high demand variability and product variation. Besides, product dedicated pull production control systems are not the appropriate alternatives this erratic demand conditions due to their redundant work-in-process inventory requirements. Hybrid pull systems, such as CONWIP (Constant Work-in-Process) system, is applied to ensure pull in such systems. Besides, some certain tasks should be completed in order to implement this hybrid production control system,hybrid pull system. CONWIP systems are generally considered into two different types: (1) Product dedicated system, (2) Generic system. Generic CONWIP systems are preferred in erratic demand conditions to ensure pull. In this study, the design of generic CONWIP production control systems is proposed by using axiomatic design principles. The design is constructed as a road map; and its aim is to propose a systematic way for implementing CONWIP system. On the other hand, as the second objective, management of CONWIP Systems is investigated. The chief problem occurs on the management of CONWIP lines is the sequencing of the jobs for CONWIP line. A hierarchical loading and sequencing model is proposed for effective management of generic CONWIP lines. Finally, this model was applied on a real manufacturing system and the benefits are discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
CONWIP, Aksiyomlarla Tasarım, İş Yükleme, İş Sıralama, CONWIP, Axiomatic Design, Work Loading, Job Sequencing
Alıntı