Yeni hegzadeka sübstitüe amfifilik ftalosiyaninler

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Güzel, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
İstanbul Teknik Üniversitesi
Özet
Bu çalışmada; hem apolar hem de polar grupları birlikte içeren yeni amfifilik ftalosiyaninlerin sentezi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın ilk aşamasında 2,3-dikloro 5,6-disiyano 1,4-hidrokinon sodyum metabisülfit ile muamele edilerek 4,5-dikloro-3,6-dihidroksiftalonitril bileşiği elde edilmiştir Ardından bu bileşik tetrabütilamonyumbromür katalizörlüğünde hegzil iyodür ile 120 oC de geri soğutucu altında kaynatılarak 4,5-dikloro-3,6-bis(hekziloksi)ftalonitril bileşiği elde edilmiştir. Daha sonra, azot atmosferinde 48 saat boyunca 50 oC de susuz K2CO3 varlığında kuru DMSO içerisinde 4,5-dikloro-3,6-bis(hegziloksi)ftalonitrilin bir klor grubunun 4-hidroksibenzen sülfonik asitin OH grubu ile yer değiştirmesiyle yeni bir dinitril türevi olan 4-(2-kloro-4,5-disiyano-3,6-bis(hekziloksi)fenoksi) benzensülfonik asit bileşiği elde edilmiştir. Çalışmanın son aşamasında ise bu bileşiğin siklotetramerizasyonu ile Zn(II), Co(II)ve In(III) ftalosiyanin türevleri sentezlenmiştir. Elde edilen bileşiklerin yapıları UV-Vis, FT-IR, 1H-NMR, ve kütle spektrumu teknikleri kullanılarak karakterize edilmiştir.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Anahtar kelimeler
Fotokemoterapi, Ftalosiyaninler
Alıntı