Proje Uygulamalı Olarak Çelik Yapılarda 1998 Abyyhy İle 2006 Dbybhy İn Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özarslan, Öznur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, 1998 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ve 2006 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, hem genel kavram ve tasarım prensipleri bakımından hem de çelik yapılar için özel tasarım kuralları bakımından karşılaştırılmıştır. Ayrıca, 1998 ABYYHY ve 2006 DBYBHY, moment aktaran çerçeve, merkezi çelik çaprazlı ve dışmerkez çelik çaprazlı olmak üzere üç ayrı tipte altı binanın karşılaştırmalı boyutlandırması için uygulanmıştır. Her bir yapısal eleman için metraj hesabı yapılmıştır. Sonuç olarak, çalışmanın ana özelliklerinin ve sayısal sonuçlarının değerlendirmesi yapılmış ve binaların metraj hesapları ekonomik açıdan karşılaştırılmıştır.
In this study, Design Specifications for Structures Built in Disaster Areas (1998) and Design Specifications for Buildings in Earthquake Regions (2006) are compared from the point of view of general concepts, design principles and specific design rules for steel buildings. In addition, Design Specifications for Structures Built in Disaster Areas (1998) and Design Specifications for Buildings in Earthquake Regions (2006) have been applied to comparative design of six buildings with three type of structures, moment resisting frame, concentrically braced frame and eccentrically braced frame. Steel amount has been calculated for all the structural elements. In conclusion, the main characteristics of the study and evaluation of numerical results have been presented and from economical point of view, the analysis and design results have been compared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Deprem Yönetmeliği, Çelik Yapılar, Design Specifications for Earthquake Regions, Steel Structures
Alıntı