Bazı Metal Katyonlarının, Sodyum Trimetafosfat Ortamında Ayrılmalarının İyon Değiştirici Kromatografi İle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Demir, Halil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Sülfolanmış bir polystiren reçine olan Dowex 50W-X8 (200-400 mesh), Dowex 1-X8 (200-400 mesh) ve Dowex 2-X8 (200-400 mesh) üzerinde, değişik sodyum trimetafosfat konsantrasyonlarını kullanarak bazı elementlerin (Ba, Cd, Co, Ga, K, Ni, Zn ve Pd) bölünme oranları incelendi. Bölünme oranlarının değerlendirilmesiyle 0.01 ve 0.3 M sodyum trimetafosfat konsantrasyonları kullanılarak elementlerin birbirinden ayrılmaları sağlandı. Küçük miktardaki ayırmalar için her elementten 0.5’ er mg, büyük miktardaki ayırmalar için her elementten 30’ ar mg kullanıldı. Elde edilen sonuçlardan anlaşılacağı gibi sodyum trimetafosfat, incelenen elementler için yeni bir elüent olarak kullanılabilir. Bu ayırmalar için sodyum trimetafosfat, diğer elüentlere göre bazı avantajlara sahiptir. Kuyruk etkisi çok küçük, ayırma zamanı diğer bilinen metotlardan daha kısadır. Elüsyon pikleri Dar ve hemen hemen simetriktir. Kalitatif ve kantitatif incelemeler spektroflorometrik yöntemle yapılmıştır..
The distribution coefficients of some elements with Dowex 50W-X8, 200-400 mesh, Dowex 1-X8 (200-400 mesh) and Dowex 2-X8 (200-400 mesh sulphonated polystyrene resins were determined by using different concentration ranges between 0.01-0.3 M of sodium trimetaphosphate. By concidering of these distribution coefficients separation were performed with 0.1 M sodium trimetaphosphate at room temperature. For small scale separation, 0.5 mg of each element and for large scale 30 mg of each was used. From the results it has been seen that sodium trimetaphosphate can be used as a new elution agent for determination and preparative separation of mentioned metal ions. For these separations sodium trimetaphosphate has the following advantages over the other elution agents. The tailing effects are very small and the separation time much shorter than the other known methods. The elution peaks are narrow and nearly symmetrical. Qualitative and quantitative determination of ions were performed by spectrofluorimeter.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Sodyum Trimetafosfat, metal iyonlarının ayrılması, iyon değişimi kromatografisi., Sodium trimetaphosphate, metal ions separations, cation-exchange chromatography
Alıntı