Geri Döngülü Karton Üretiminde Hamur Yapısındaki Lipidli Bileşenlerin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şen, Meral
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kağıdın temel hammaddesinin ağaç olması, teknolojik kirliliğin önemli boyutlara ulaşması ve çevre faktörünün büyük önem kazanması gibi sebepler, kağıt-karton üretim sektörlerini oldukça zor durumda bırakmıştır. Bu nedenden dolayı kağıt-karton üretiminde kullanılması gereken en ekonomik kaynak atık kağıtlardır. Karton üretimi sırasında atık kağıtların kullanımındaki en büyük sorun; geri dönüşüm sırasında, sorun yaratan ağaç ekstraktlarındaki triaçilgliserol, reçine ve yağ asidleri bileşimlerini içermeleridir. Bu çalışmada karton üretiminde ham madde olarak atık kağıtların kullanıldığı Kartonsan A.Ş. firmasından temin edilen kağıt hamuru örneklerinin lipidli bileşenleri belirlenmiştir. Kartonsan A.Ş firmasında üretilen karton dört ana hattan meydana gelmektedir. Yapılan çalışmada kartonun üst katını oluşturan Üst Kat Pulper örneğinin diğer katlardan daha fazla oranda serbest yağ ve reçine asitleri içerdiği saptanmıştır. En kirli atık kağıtların kullanıldığı ve üretim sırasında problem yaratan Alt ve Orta Kat Pulper örneklerinde ise yağ ve reçine asit değerleri % 10 civarında olup sterol ve diğer sabunlaşmayan madde miktarları % 70 olarak belirlenmiştir. Gaz Kromatografisi analizlerinde bütün kağıt hamuru örneklerinin serbest yağ asidi içeriklerinde palmitik ve stearik asit yüzdelerinin yüksek olduğu belirlenmiştir.
Forests are the main raw material of the paper but on the other hand technological pollution has been inceasing rapidly in the latest years.So environmentally friendly actions become more important and this puts the paper production industry in a very hard situation. As a result, the most economic source for the paper production should be the waste paper sources. In the paper production, the main problem of using waste paper is that they contain triacilgliserol, resin and fatty acid compounds which exist in the wood extracts causing trouble. Pulp samples are obtained from Kartonsan Inc. firm which use waste papers as raw material in the paper production. In this study, lipidious components of these samples are determined. Cardboard, production of the Kartonsan Inc., consists of four main lines. In the study, it is determined that the upper layer pulper sample, which forms the upper layer of the cardboard, includes high amount of free fatty and recin acids more than the other layers. In the bottom and middle layer pulper samples, the most soiled waste papers are used. Due to this reason they cause problems during production. In these layers the fatty and resin acid vlues are about %10, while sterol and the other unsaponifiable substance amounts are %70. For all the pulp samples, analyzed by Gas Chromatograph, it’s determined that the percentages of palmitic and stearic acid are high.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Steroller, Yağ Asitleri, Atık kağıtlar, Zift, Sterols, Fatty Acids, Recycle Paper, Pitch
Alıntı