Yüzey Aktif Maddelerle Modifiye Edilen Klinoptilolitin Atıksulardan Hekzavalent Krom Gideriminde Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-02-07
Yazarlar
Uzun, Pelin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Bigadiç yöresinden çıkarılan klinoptilolitin yüzey özelliklerinin geliştirilmesi sağlanarak atık sulardan Cr(VI) gideriminde etkili bir adsorban haline getirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla kuvvetli asit çözeltisiyle H formuna getirilmiş olan klinoptilolit farklı alkil grubuna sahip 3 adet primer amin ile modifikasyona uğratılmıştır. Modifiye adsorbanların karakterizasyonu TGA (Termal Gravimetrik Analiz), FTIR (Fourier Transform Infrared Spektroskopisi) ve XRD (X-Ray Dağılımı) analizleri ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu analiz sonuçları literatürde elde edilen modifiye klinoptilolit analiz sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve benzer sonuçlar elde edilmiştir. Modifiye klinoptilolitin karakterizasyonundan sonra Cr(VI) giderim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. En fazla karbon içeriğine sahip alkil grubunu içeren primer amin ile yapılan modifikasyonlar sonucunda elde edilen adsorban ile en yüksek Cr(VI) giderim kapasitesine ulaşılmıştır. Bundan sonra en uygun ortam şartlarını belirlemek için (pH, temas süresi, katı/sıvı oranı) çalışmalar yapılmış, adsorpsiyon izotermleri çıkarılmış, adsorpsiyon kinetiği ve termodinamiği araştırılmıştır.
In this study, by providing an improvement on surface properties of clinoptilolite from Bigadiç, it is aimed to obtain an effective adsorbent for the removal of Cr(VI) from wastewater. To realize this aim, the H-clinoplolite accured by using strong acid solution was modified with 3 different primary amine surfactants which have different alkyl chain. The characterization of modified adsorbents was realized by TGA (Thermal Gravimetric Analysis), FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) and XRD (X-ray Diffraction) methods. The results gained from these analysis methods were compared with the previous analysis results from literature and similar results were obtained. After the characterization of adsorbents, the removal of Cr(VI) experiments were carried out. The adsorbent that was modified with the most hydrophobic surfactant which has the largest carbon content in alkyl chain provided the maximum adsorption capacity of Cr(VI). The experiments were continued on determining the conditions for maximum removal of Cr(VI) (pH, contact time, adsorbent dosage), detecting adsorption isotherms and investigating adsorption kinetics and thermodynamics.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Klinoptilolit, Yüzey Aktif, Krom, Clinoptilolite, Surfactant, Chromate
Alıntı