Doğal Gaz Piyasasında Gelecekteki Fiyatlar Ve Depolamaya İlişkin Bir Ekonometrik Model

thumbnail.default.alt
Tarih
2012
Yazarlar
Yakan, Tolga
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Tez kapsamında, gelecekteki doğal gaz fiyatları ile bu günkü spot fiyatlar arasındaki fark `Depolama Teori'si ışığında ekonometrik olarak modellenmiştir. Bu çerçevede fiyat farkı, depolama maliyeti, nominal faizler, risk primi ve depolama kazancının bir fonksiyonu olarak oluşturulmuştur. Literatürdeki ekonometrik kestirimlerden farklı olarak; temel model içerisindeki risk primi ve depolama kazancı ayrı modeller ile tahmin edilmeye çalışılmış, ayrıca depolama teorisinin gerektirdiği tüm değişkenler model içerisinde yer almıştır. Depolama kazancı, fiyat şokları, fiyat dalgalanmaları ve depolama miktarının şokları ile temsil edilmiştir. Depolama kazancı modeli bağlamında, depolama miktarındaki değişimlerin etkisi depolama kazancının modellenmesinde düşünülen depolama miktarının şokları üzerinden okunmaya çalışılmıştır. Model kestirimine bağlı olarak ortaya çıkan bulgular `Depolama Teori'sinin tahminlerini doğrulamakta; aynı zamanda gelecekteki fiyatları tahmin edebilecek katsayılar sunmaktadır. Özelde ise, gelecekteki ile bugünkü fiyatlar arasındaki fark depolama kapasitesini temsil eden depolama şokları değişkeni ile artmaktadır. Bu sonuç özellikle çok yüksek depolama kapasitesi olan durumlarda spekülatif davranışlar olabileceğine işaret etmektedir.
This thesis builds up an empirical model of future prices based the Theory of Storage. As one of the most complete models in the literature, the difference between future and current spot prices are a function of interest rates, risk premium, storage cost, and the convenience yield. Furthermore, the variable risk premium is separately estimated and the variable convenience yield is proxied using three different price and storage related variables. In particular, convenience yield depends on price shocks, volatility, and storage shocks, which proxy storage capacities. Remarkably, main findings confirm each prediction of the Theory of Storage and provide us with coefficients that enable to forecast future prices. In particular, the difference between future and current spot prices increases with shocks to storage, which proxy storage capacity. This result suggests some speculative behavior especially with too high levels of storage.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2012
Anahtar kelimeler
Depolama Teorisi, Depolama Kazancı, Fiyat Farkı, Theory of Storage, Convenience Yield, Prices
Alıntı