Doğal Taş Maden Ocaklarının Planlanması Amacıyla Süreksizliklerinin Üç Boyutlu Olarak Modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Önsel, İbrahim Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kaya mostralarında, şeritmetre ve jeolojik pusula kullanılarak toplanan veriler, süreksizliklerin rastgele dağıldığı ve dairesel olduğu kabul edilerek işlenir. Elde edilen istatistiksel verilere uygun rastgele çatlaklar üretilerek kaya kütlesinin görünmeyen bölümlerindeki çatlaklarla aynı istatistiki özelliklere sahip 3 boyutlu çatlak haritası elde edilir. Bu haritalar, mermer ve granit gibi doğal taş malzemelerinin üretiminin gerçekleştirildiği maden ocaklarındaki yapının değerlendirilmesinde kullanılır. Bu sayede ocak planlanması, üretilecek blok boyutlarının kestirilmesi, verimi ve tüm ocak faaliyetlerinin optimizasyonunun yapılması sağlanabilir. Bu çalışmanın amacı, söz konusu haritanın elde edilebilmesini sağlayacak bir yazılımın geliştirilmesi ve doğal taş madenlerinde uygulanabilir hale getirilmesidir.
The data, which is collected from exposed rock faces by using a tape meter and a geologic compass, is processed with the acceptance of circular shape and randomness of discontinuities. Random fractures are produced by using the obtained statistical information. A 3D discontinuity map is drawn, which has the same statistical properties with the unexposed rock mass. This map is used to validate the structure of the quarries, where natural stones like marble and granite produced. This helps in planning the pits, assuming the dimensions of producible blocks, increasing efficiency and optimizing the mining applications. The aim of this work is to produce a software which is able to obtain this kind of map and make it applicable in natural stone quarries.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
süreksizlik, çatlak, kaya, kayaç, blok, doğal, taş, mermer, oryantasyon, ocak, maden, fracture, discontinuity, joint, orientation, naturel, stone, marble, block, quarry, rock, mass
Alıntı