Mevcut Binaların Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Yöntemler İle Deprem Performanslarının Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-18
Yazarlar
Akdeniz, İnci
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada, mevcut yapıların kuvvet esasına dayanan yöntemler yerine, yerdeğiştirme ve şekildeğiştirme esasına dayanan doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemler sonucunda incelenerek, deprem etkisi altında, yapının performansı belirlenmiştir. Böylelikle yapıda meydana gelebilecek kapasite kayıpları, mekanizma durumları gözlenebilmiştir. Tezin ilk bölümünde anlatılacak olan konunun ve hesapların esasları yer almaktadır. Ayrıca amaç ve kapsam belirtilmiştir. İkinci bölümde yapı sistemlerinin lineer olmayan davranışlarından bahsedilerek, doğrusal olmayan teoriye göre hesap esasları verilmiştir. Ayrıca plastik mafsal hipotezine değinilmiştir. Performansa dayalı tasarım ilkelerinden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde kapsamlı olarak, performans kavramı anlatılmıştır. Yapısal ve yapısal olmayan performans seviyeleri, performans amaçları ve amaçların karşılaştırılması ile deprem hareketi ve hasar durumlarına bağlı yapıdan beklenenler ifade edilmiştir. Dördüncü bölümde doğrusal olmayan yönteme ilişkin kavramlar verilerek, kapasite tasarımından bahsedilmiştir. Kapasitenin belirlenmesinde izlenen yol ayrıntılı olarak anlatılarak, performans noktası kavramı, bulunması ve önemine değinilmiştir. Beşinci bölümde mevcut bir binada doğrusal olmayan statik itme analizi ve performans değerlendirmesi SAP2000 paket programı ile yapılmıştır. Hesaplamalar iki büyük deprem doğrultusu olan X ve Y doğrultusunda yapılmıştır. Ayrıca Xtract programı ile plastik mafsalların dönmeleri belirlenmiş, yapı elemanları ve yapıya ait olan pushover eğrisi elde edilmiş ve bina deprem performansı elde edilmiştir. Tasarım deprem spektrumları DBYBHY 2007’den alınmıştır. Sonuç olarak iki yöntemin ve mevcut binadaki sonuçların karşılaştırılmaları verilmiştir.
In this M.Sc thesis, instead of methods based on action bases of the existing buildings, analysing with linear and nonlinear methods, under the earthquake effect, performance of the building is determined. This way of study enabled to observe both potential capacity lost and mechanism conditions of the building. The first chapter comes up with bases of the subject and calculations. Besides, purpose and scope of the study is determined. The second chapter discusses non linear behaviors of the building systems and calculation bases according to the non linear theory. Also, plastic articulation hypothesis is mentioned. The third chapter gives detailed information about the concept of performance. Expected changes at the building according to the earthquake movement and damage are stated with structural and non structural performance levels, purposes of performance and comparing the purposes. In the fourth chapter, capacity design is discussed with giving concepts about non linear method. This chapter also deals with giving detailed information about the path of capacity determination, the concept of performance point, its importance and determination. In the fifth chapter, SAP 2000 pocket program is used to make non linear static pushing analysis and performance evaluation of the existing building. Calculations are made in accordance with two important earthquake directions which are X and Y. Besides these, with the Xtract program, cycle of plastic articulation is determined, building elements and pushover effect that belong to the building is gained and building’s earthquake performance is obtained. Design earthquake spectrums are taken from DBYBHY 2007. In the conclusion part, comparison of two methods and results at the existing building are stated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Betonarme binalar, Deprem performansı, Lineer ve nonlineer, Reinforced concrete buildings, Earthquake performance, Linear and nonlinear methods, Analiysis, Strengthening
Alıntı