Gemi Levhalarının Burkulması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aytaç, Bahadır
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada gemi, stabilite yönünden incelenmiştir. Eksenel yüke maruz bir levhanın diferansiyel denklemi çıkarılmıştır. Levhaların en önemli problemi olan burkulma incelenip, kritik burkulma gerilmesi formülü elde edilmiştir. Elde edilen burkulma formülü kullanılarak, java script dilinde yazılmış olan bilgisayar programıyla altı değişik mesnet koşullu düzlemsel levha ve iki değişik mesnet koşullu eğimli levhanın burkulma kontrolü yapılmıştır. Bilgisayar programından elde edilen değerlerle, sekiz değişik durum için, yüzey grafik programı kullanılarak grafikler hazırlanmıştır. Bu grafiklerin oluşturduğu yüzey denklemleri, her bir durum için hem K hem de h cinsiden ayrı ayrı elde edilmiştir. Dört kenarı basit mesnetli düzlemsel levha için, kritik burkulma gerilmesi formülü ile yüzey denklemlerinden elde edilen formülden elde edilen sonuçlarına bağlı olan bir diyagram grafik programı yardımıyla çizdirilmiş ve böylece iki formül sonuçları karşılaştırılmıştır. Web sayfası olarak hazırlanan ve network ortamında çalışan bilgisayar programından ve yüzey denkleminden elde edilen sonuçları karşılaştırdığımızda, sonuçların birbirine oldukça yakın olduğu gözlenmiştir.
The ship is examined according to stability in this study. Differantial equation of a rectangular plate, subjected to an axial compression is derived. Buckling, which is the most significant problem of the plates, is examined and critical buckling stress is obtained. The buckling analysis of the six linear and two inclined plates with different conditions, is done by the help of computer program written in java script. The graphics of these eight plates are prepared according to the values, that are obtained from the computer program. The surface equations of surfaces formed by the graphics, are obtained for all eight conditions, both for k and h. A graphic is formed for the values, that are obtained from the critical buckling stress equation and surface equation by a surface graphic program, for a simply supported rectangular plate, and so, the results of two equations are compared. The comparison of the results obtained from computer programme, which can work in network and surface equation, it is observed that the results are in a good agreement.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Kritik burkulma gerilmesi, Yüzey denklemi, Network, Critical buckling stress, Surface equation, Network
Alıntı