Enzimatik Polikaprolakton-polietilenglikol Kopolimerizasyonu Ve Reaksiyon Parametrelerinin Etkisinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-09-13
Yazarlar
Tuğlu, Tuğçe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada polikaprolakton-polietilen glikol kopolimeri, enzim katalizörlüğünde başarı ile sentezlenmiştir. Kullanılan enzim Candida antarctica Lipaz B’ dir. Kopolimerlerdeki polietilen glikol miktarının ve reaksiyona etkide bulunan başlatıcı türü, sıcaklık ve enzim miktarı gibi parametrelerin elde edilen kopolimerlerin molekül ağırlıklarına ve termal özelliklerine etkisi incelenmiştir. Kopolimerlerin karakterizasyonu FTIR ve 1H-NMR ile yapılmış, molekül ağırlıkları ve polidispersiteleri GPC ile tespit edilmiş, kopolimerlerin termal davranımları ise DSC ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürde yer alan daha önce gerçekleştirilmiş çalışmalarda elde edilen sonuçlarla örtüşmektedir.
In this study, polycaprolactone-polyethylene glycol copolymers were succesfully synthesized by using enzyme as a catalyst. The enzyme that was used is Candida antarctica Lipase B. The effects of the amount of polyethylene glycol and the reaction parameters as temperature, type of initiator and amount of enzyme on the molecular weight, polydispersity and the thermal properties of the polycaprolactone-polyethylene glycol copolymers were investigated. Characterization of the copolymers were done by using FTIR spectroscopy and 1H-NMR analysis. Molecular weight and the polydispersity of the copolymers were measured by GPC and thermal behaviour of the copolymers were determined by DSC. All the results were compatible with the results of the studies presented in the literature.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Polikaprolakton-polietilen glikol kopolimeri, enzimatik polimerizasyon, reaksiyon parametreleri, polycaprolactone-polyethylene glycol copolymers, enzymatic polymerization, reaction parameters
Alıntı