İçten Yanmalı Motorlarda Lpg’nin Yakıt Olarak Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güler, Yalçın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada günümüzün gözde alternatif yakıtlarından biri olan LPG ele alınmıştır. Genel olarak içten yanmalı motorlarda alternatif yakıt kullanımına değinilmiş, ardından da LPG’nin motor yakıtı olarak kullanımı incelenmiştir. Çalışmada, çok boyutlu modelleme esas alındığından kullanılan çok boyutlu model yaklaşımından bahsedilmiş ve çözüm yöntemi anlatılmıştır. Tez çalışmasının son kısmında deneysel amaçlı bir motorun verileri kullanılarak LPG ve benzin karşılaştırılmış, çeşitli tablo ve grafiklerle egzoz emisyonları ve motor performans değerleri incelenmiştir. İncelemeler KIVA-3V kodu kullanılarak gerçekleştirilmiş, sonuçlar GMV ve MS Excel paket programları ile görselleştirilmiştir. İncelemeler sonucunda, egzoz gazları emisyonları açısından LPG’nin benzine göre daha iyi neticeler verdiği gözlenmiş, ancak eşit koşullarda çalışıldığı durumda gaz yakıt olan LPG’nin volümetrik verimi düşük olduğundan, ulaşılan maksimum basınç düzeyinde de azalma görülmüştür. Bu da motordan alınan gücün düşmesi anlamına gelmektedir. Sıkıştırma oranı arttırılmak suretiyle ve çeşitli avans değerlerinde bu güç kaybının geri kazanılabildiği tespit edilmiştir.
In this study presented as The Master of Science thesis it has been dealt with LPG that is one of the favourite alternative fuels on nowadays. Generally it has been mentioned using of alternative fuels in internal combustion engines, afterwards it has been studied using of LPG as an engine fuel. Due to based on multidimensional modeling in the study it has been mentioned multidimensional modeling approach used and explained solution method. In the last part of thesis LPG and gasoline have been compared using data of an experimental engine, it has been examined emissions and engine parameters with various tables and charts. Examinations have realized by using KIVA-3V code, results have been visualized by GMV and MS Excel softwares. In the result of examinations it has observed LPG gives better results according to gasoline from the point of emissions, but when it was worked in equal conditions due to LPG that gaseous fuel has low volumetric efficiency, it has seen a decrease on the reached maximum pressure. This means decrease of engine power. Via increasing compression ratio and at various ignition advances, it has been determined to get back that power decrease.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Alternatif Yakıt, LPG, Çok Boyutlu Modelleme, Alternative Fuel, LPG, Multidimensional Modeling
Alıntı