1980 Sonrası İstanbul'da Üst Gelir Grubu İçin Tasarlanmış Dışa Kapalı Konut Siteleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kuşhan, Ömer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
1980’lerin başından itibaren Türkiye’de metropolleşme süreci içersindeki şehirlerde, özellikle üst gelir diliminin konut mekanı olarak kendine seçtiği dışa kapalı konut siteleri oluşmuştur. Bu konut sitelerinin oluşum süreci, 1980’lerden itibaren büyük sermayeli yatırımcıların konut sektörüne girmesi ile başlamaktadır. Bu çalışmada, dışa kapalı konut sitelerinin oluşum süreci incelenmektedir. Çalışmanın giriş bölümünde, tezin konusu özetlenmektedir. İkinci bölümde, çalışmanın temel amacı, kapsamı ve yöntemi yer almaktadır. Üçüncü bölümde, sanayileşme ve hızlı kentleşme ile değişen Türkiye’nin sosyal ve ekonomik yapısına değinilmektedir. Hızlı kentleşmenin yarattığı konut açığı ve bu açığın karşılanmasında kullanılan konut üretim sistemleri anlatılmaktadır. Bu konut üretim sistemleri dört başlık altında toplanmaktadır; Toplu Konut Üretimi, Yap-Satçı (Spekülatif) Konut Üretimi, İllegal Yapılaşma ve Apartmanın Gelişimi. Günümüzde, üst gelir grupları için değişik konut tipleri inşaa edilmekte ve lüks konut piyasasına sunulmaktadır. Dördüncü bölümde, bu konut tipleri ve bunların arasında dışa kapalı konut sitelerinin oluşumuna etki eden gruplar ve fiziksel, sosyal ve kültürel faktörler ile dışa kapalı konut sitelerinin oluşum süreci incelenmektedir. Beşinci bölümde, bu sitelerden seçilen örnekler incelenmektedir. Altıncı bölümde, seçilen örneklerin incelenmesinden çıkan sonuçlar, karşılaştırmalı olarak irdelenmekte ve tartışılmaktadır.
From the beginning of early 1980’s, in Turkey, housing estates closed to outside have been formed. These highly secure and closed structure houses were most suitable for high-rank administrative people. The residential form of these housing estates closed to outside is apartment. These houses are built in the big cities of Turkey, especially in Istanbul. This thesis consists of six parts. It is about the process of the formation of housing estates closed to outside designed for high-income groups in Turkey. In the first part of the study, the process of the formation of housing estates closed to outside is defined and the study is summarized. In the second part, the aim, the boundaries and the method of the study are defined. The third part is about the social and the economic structure of Turkey and the house demand, which increased by reasons of industrialisation and rapid urbanisation after 1950’s. This part consist the housing systems in Turkey, used to supply the house demand. The housing systems are determined in four chapter; Mass Housing, Built-Sell (Speculative) Housing, Squatter Settlement and The process of the apartment. The fourth part is about the social, cultural and physical factors and groups, which form the housing estates closed to outside. In this part of the study, the process of the formation of the housing estates closed to outside is explained. In the fifth part, the examples of these houses are determined. The sixth part consist the results of the research and the suggestions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Konut, Üst Gelir Grubu, Apartman, Housing, High-Income Groups, Apartment
Alıntı