Dahili Model Kontrol Bazlı İki Fazlı Pıd Kontrol Ediciler Üzerine Bir Araştırma

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Cebeci, Ebru
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kimya endüstrisinin geniş bir yelpazede, son derece dinamik ve değişken pazar koşullarına sahip olduğu bilinmektedir. Endüstri açısından proseslerin tekrar dizaynı ekonomik olarak uygun olmadığından, etkili kontrol mekanizmaları bu pazarlarda öncelik kazanmaktadır. Bu proje kapsamında, İkili Modda Çalışan (Dual Mode) Kontrol Ediciler hakkında elimizde bulunan mevcut literatür bilgilerine dayanarak, kimya mühendisliği ayırma işlemlerinde oldukça yaygın olarak kullanılan distilasyon kolonlarının reboyler bölümündeki sıvı ve buhar fazlarının ısınma ve soğuma aşamalarındaki ısı transferinin farklı durumları için dönüşümlü olarak çalışacak iki fazlı (dual-phase) bir kontrol edici tasarlanmıştır. Oluşturulan sistemin bilgisayar yardımı ile simülasyonu yapılmış ve tasarlanan bu kontrol edici çeşitli performans kriterlerine göre incelenmiştir.
The chemical industry is known to have very dynamic and changing market conditions with a wide range of conditions. Since it is not feasible to re-design the processes for economical concerns, effective control schemes are essential. In the scope of that project, having enough knowledge on Dual-Mode Controllers by literature, a Dual-Phase Controller is designed that adapts two different controller parameters for two different phases in the re-boiler of distillation columns having a wide range of usage in separation processes of chemical engineering. The designed controller system is simulated via a computer and the results are examined according to different well known performance criteria.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Dual-Faz, Proses Kontrol, PID, IMC, Dual-Phase, Process Control, PID, IMC
Alıntı