Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Rötre Ve Rötre Çatlaklarının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ulukaya, Serhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada C tipi uçucu kül katkılı ve bağlayıcı olarak yalnızca portland çimentosunun kullanıldığı iki adet kendiliğinden yerleşen beton karışımı üretilmiş; üretilen karışımların taze haldeki özellikleri, mekanik özellikleri, meydana gelen rötreler ve kısıtlanmış rötre çatlakları karşılaştırılmıştır. Karışım dizaynları yapılırken su/çimento oranı 0,40 olarak; agrega etkisini yok etmek için hacimce hamur/agrega oranı 0,55 olarak sabit tutulmuştur. Deneysel çalışma sonucunda üretilen karışımların taze haldeki özelliklerinin benzer nitelikler taşıdığı belirlenmiştir. Üretilen karışımların 28. gündeki basınç ve yarmada çekme dayanımları ile elastisite modüllerinin yaklaşık olarak eşit olduğu görülmüştür. Frekans değişiminin incelendiği “Impact-Echo” deneyi sonucunda ölçülen frekans değişimi ile betonun dayanım kazanma hızları arasında benzerlik tespit edilmiştir. Rötre deneylerinde yapılan lineer deformasyon ölçümleri incelendiğinde uçucu kül katkılı numunelerde daha çok serbest ve otojen rötre meydana geldiği görülmüştür. Kısıtlanmış rötre deneyinde ilk çatlak oluşumunun katkısız betonda daha çabuk olduğu gözlemlenmiş; buna karşın, oluşan maksimum ve ortalama çatlak genişliklerinin uçucu küllü betonda daha fazla olduğu belirlenmiştir.
In this study, self-compacting concrete mixtures which differed in binder content were tested. One of the mixtures is produced by using F type fly ash and portland cement as binders. The other mixture is produced by using portland cement only as the binder. In the mix design, the water/cement ratio was kept constant at 0,40. Nevertheless, the volume of aggregate and paste was kept constant at 0,55 in the mixtures to eliminate the influence of the aggregate. The results of experiments show that both mixtures have similar properties at the fresh state. The compressive strength, tensile splitting strength and modulus of elasticity values for both concrete were nearly equal at 28th days. Frequency development that was obtained by Impact-Echo test and strength development have indicated similar trends in the hardening concrete. Linear deformation measurements in the shrinkage experiments revealed that the mixture with fly ash has exhibited higher free and autogenous shrinkage strains. First crack occurance was earlier in the mixture that was produced with portland cement only as binder. However, average and maximum crack widths were larger in the concrete that produced with fly ash.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
kendiliğinden yerleşen beton, rötre, çatlak, self-compacting concrete, shrinkage, cracking
Alıntı