Fonokardiyogram Kayıtlarındaki S1-s2 Seslerinin Dalgacık Enerjileri İle Bölütlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-07
Yazarlar
Yamaçlı, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, 16 farklı tip kalp sesi kayıtları içerisindeki S1-S2 seslerinin bölütlenmesi için, çok-bant dalgacık enerjisi (DDE) kullanılarak geliştirilen yöntem önerilmiştir. Önerilen yöntemde, normalize edilen kalp sesi işaretleri, dalgacık dönüşümü kullanılarak filtrelenmiş, daha sonra çok-bant dalgacık enerjisi metodu kullanılarak S1-S2 sesleri bölütlenmiştir. Önerilen yöntemin dışında, karşılaştırma amacıyla, iki farklı yöntem daha incelenmiştir. Bu yöntemler, çok-bant dalgacık Shannon enerjisi (DSE) kullanılarak yapılan bölütleme yöntemi ve homomorfik filtreleme (HMF) ile yapılan bölütleme yöntemidir. Bu üç yöntem içerisinde en iyi başarım yüzdesini, S1-S2 sesleri için sırasıyla %91 ve %89’luk yüzdelerle DDE yöntemi vermiştir. Ayrıca bu üç yöntemin, kalp seslerinin gürültüye maruz kalması durumunda, gürültüden etkilenip etkilenmeyeceği de incelenmiş olup, HMF yöntemine göre DDE ve DSE yöntemlerinin gürültüden çok daha az etkilendiği gözlenmiştir.
In this study, multi-band wavelet energy (WTE) method was proposed for the segmentation of S1-S2 sounds in 16 different HS types. After normalizing the heart sound, the signal is filtered by using wavelet transform, after than S1-S2 sounds are segmented by using multi-band wavelet energy method. For comparison, besides the method which is proposed, two different methods are investigated. One of them is segmentation of S1-S2 sounds using multi-band wavelet Shannon energy (WSE) method and the other is segmentation of S1-S2 sounds using homomorphic filtering (HMF) method. The highest performances are achieved by the proposed WTE method; 91% and 89% segmentation accuracies are obtained for S1 and S2 sounds, respectively. The methods’ robustness to noise was also analysed and it was observed that WTE and WSE methods were less affected from the noise in compare with HMF method.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Bölütleme, Kalp Sesleri, Fonokardiyografi, Segmentation, Heart Sonds, Phonocardiography
Alıntı