Kazıklı Temeller Hakkında Bir İnceleme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Toraman, Elmon
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kazıklar, düşey basınç, düşey çekme ve yatay yükleri karşılamak amacı ile inşa edilmektedir. Son 50 yıl içersinde kazıklar ve kazık grupları üzerinde güvenli tasarım yöntemleri geliştirmek için çok yoğun ve kapsamlı analitik ve deneysel çalışmalar yapılmıştır. Köprü tabliyeleri, rıhtımlar, istinat duvarları ve benzeri yapıların temellerinde, kazıklar genellikle gruplar halinde teşkil edilmekte, bu da grup reaksiyonun doğmasına neden olmaktadır. Ayrıca ortaya çıkan grup reaksiyonunun kazıklar arasındaki dağılımını belirlenmesi problemi de ortaya çıkmaktadır. Özellikle, eğer kazık grubu düşey ve eğik kazıklardan meydana gelmişse ve bu grup yatay ve düşey yük etkisinde ise, veya bu yükler eksantrik olarak etkiliyorsa; bu kazığın ne kadar yük taşıyacağı sorusunu ortaya çıkarır. Geliştirilen bilgisayar programında, üst yapıdan etkiyen dış yüklerin sonsuz rijit bir tabliye tarafından kazıklara aktarıldığı ve kazıkların sağlam zemine ulaştıkları bir kiriş olarak idealize edilmiştir. Programın ilk kısmında her kazık yatay yönde eşit sayılı lineer elastik yay reaksyonlarıya desteklenmiş bir kiriş olarak idealize edilmiştir. Böylelikle gruptaki her bir kazığa etkiyen kesme ve eksensel kuvvetlerle momentler bulunmuştur. Buradan elde edilen veriler yardımıyla program içersinde yükler altında ortaya çıkan deplasman ve dönmeler hesaplanmıştır.
Piles and piled foundations are being used for centuries by the human being, in cases which structural loads can not be carried by the soil. Piles are constructed to carry vertical compression and tension loads as well as lateral loads. Especially, in the last 50 years, intensive analytical and experimental studies are carried out in order to improve reliable important design methods. Piles in the foundations are used in structures like bridges, piers, quays, retaining walls and the like are usually installed in groups resulting in a group reaction. This brings about the problem of determining the distribution of this reaction among individual piles in the group. Especially, if a group of piles consists of both horizontal and vertical loads or if the loads on the group are eccentric with respect to the pile group, the question of what load is carried by each pile in the group naturally arises. This study attempts to develop a computer program providing the three dimensional analysis of such systems. Here it is assumed that external loads from the superstructure are transferred to the piles through an infinitely rigid pile cap, and piles reach the bearing strata. Each pile is idealized as a beam having a uniformly distributed linearly elastic spring reaction in the lateral direction. Thus; shears, axial forces and moments acting on the piles within the group are determined. The displacements and rotations of each single pile are also calculated. The results of the analysis are checked against the solutions of some particular examples given in the literature.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Sonlu elemanlar metodu, Kazık grubu, Fortran, Yay reaksyonu, Finite element method, Matrix solution, Fortran, Group pile analysis
Alıntı