Targeting The Poor: Health Card Distribution In Burkina Faso

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Çubukcu, Betül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
This study compares two targeting mechanisms commonly used in Africa; proxy mean test (PMT) and community- based targeting (CBT). The performance comparison of the two methods is extended through a new set of poverty criteria: health and nutrition. First, consumption per capita household was used as the main welfare metric. Then, household health index was created based on the household survey. This index was used the determine household welfare level. Lastly, nutrition score was used as a welfare metric. For this purpose, household dietary diversity score (HDDS) was calculated based on 12 food group. Results showed that while PMT outperforms on consumption welfare metric, CBT outperforms on health and nutrition welfare metric. These indicated that poverty perception of the community doesn't solely base on the consumption like PMT formula.
Bu çalışma, Afrika'da yaygın olarak kullanılan iki hedefleme mekanizmasını karşılaştırmaktadır; temsili ortalama testi (PMT) ve topluluk temelli hedefleme (CBT). İki yöntemin performans karşılaştırması yeni yoksulluk kriterleri seti ile genişletilmiştir. Bunlar sağlık ve beslenmedir. İlk olarak, kişi başına düşen hane halkı tüketimi ana refah ölçüsü olarak kullanılmıştır. Ardından, hanehalkı anketine dayanarak hane sağlığı endeksi oluşturulmuştur. Hanehalkı refah düzeyini belirlemek için bu endeks kullanılmıştır. Son olarak, beslenme puanı refah metriği olarak kullanılmıştır. Bu amaçla, hane halkı beslenme çeşitliliği skoru 12 besin grubu üzerinden hesaplanmıştır. Sonuçlar, PMT'nin tüketim refahı metriklerinde daha iyi performans göstermesine karşın, CBT'nin sağlık ve beslenme refahı metriklerinden daha iyi performans görüldüğünü göstermiştir. Bu sonuçlar, toplumun yoksulluk algısının PMT formülü gibi yalnızca tüketime dayanmadığını göstermiştir.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Econometrics, Economics, Ekonometri, Ekonomi
Alıntı