Uydu Görüntüleri Ve Sayısal Arazi Modeli Kullanılarak Kuzey Anadolu Fayı Gelibolu-ışıklar Dağı Kesiminin Jeomorfolojik-jeolojik Özelliklerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kaya, Şinasi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
1970’li yılların başından beri bilimsel anlamda kullanılan uzaktan algılama verileri, uydu ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak, yeryüzünün araştırılması için bir çok bilim dalında (ormancılık, kartoğrafya, jeomorfoloji, jeoloji, hidroloji, şehircilik, tarım, deniz bilimleri vb.) kullanım olanağı bulmuştur. Günümüzde, farklı yapılardaki verilerin uzaktan algılama verileri ile aynı koordinat sistemine dönüşümü yapılarak, entegre edilebilmesi ve bu verilerin birlikte değerlendirilebilmesi olanağı olması nedeniyle de bir çok problemin çözümü kolaylaşmıştır. Bu çalışmada, uzaktan algılama verileri ve sayısal arazi modeli kullanılarak, Kuzey Anadolu Fayı Gaziköy-Saroz Segmenti ve Koru-Işıklar dağı çevresinde jeomorfoloji, jeoloji ve tektonik yapı incelenmiştir. Bu amaçla 1/25 000 ölçekli topografik haritalar ile Landsat 5 TM ve Spot P uydu verileri kullanılmıştır. Bu araştırmadan çıkan sonuçlar uydu verileri ile sayısal arazi modellerinin bir arada kullanıldığında herhangi bir aktif tektonik alanın jeomorfolojik ve jeolojik özelliklerinin hızlı ve doğru bir şekilde tanımlanmasının yapılabileceğini göstermektedir.
Since the early 1970s, parallel to the developments in satellite and computer technology the remote sensing data have been utilized in a variety of subjects, forestry, cartography, geomorphology, geology, hydrology, urbanism, agriculture, etc., for the purpose to study the earth surface. At present, solution of a number of problems have been made easier through the advent of integrating the different data with the remote sensing data by transforming them into the same co-ordinate system, so that they are analyzed together. In this study, Gaziköy-Saros segment of the Northern Anatolian Fault and geomorphological , geological and tectonic structures around the Koru-Işıklar mountain have been analyzed by using the remote sensing data and digital elevation model. For this purpose, topographic maps of 1/25 000 scale and Landsat 5 TM and Spot P satellite data have been used. This study clearly illustrates that satellite and digital elevation data are very useful tools to analyze many different aspects of geomorphological and geological characteristics of any active tectonic regions.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Uzaktan Algılama, Sayısal Arazi Modeli, Remote Sensing, Digital Elevation Models
Alıntı