Coğrafi Pazarlama

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-11-08
Yazarlar
Solak, İbrahim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Coğrafi Pazarlama, bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, gerekli araştırmaların yapılması, analizi ve değerlendirilmesini kapsayan sistemdir. Sistemin bilgi kaynakları: işletme kayıtları (pazar değerleme raporları, sipariş-satış-maliyet raporları, müşteri şikâyetleri vb.), pazar izleme bilgileri (yazılı-görsel basın reklâmları, rakiplerin pazarlama faaliyetleri vb), pazarlama araştırmaları (pazar payı, müşteri tatmini, tüketici davranışı araştırmaları vb.) dır. Pazarlama bilgilerine ulaşmada Coğrafi Bilgi Sistemi çok etkin bir araçtır. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile mekânsal verilerin toplanması, bir veri tabanı içinde depolanması, istendiğinde güncelleştirilmesi, analiz edilmesi, analiz sonuçlarının da elde edilen bilgilere dayalı olarak haritaların çizilmesi, sorgulama yoluyla, ihtiyaç duyulan bilgilere erişilmesi mümkün olabilmektedir. Bu gibi olanaklardan yararlanılarak, bugüne kadar CBS ile yapılan çalışmalardan elde edilen olumlu sonuçlar dikkate alındığında, CBS nin, diğer alanlarda olduğu gibi, pazarlama çalışmaları için de faydalı bir araç olduğu anlaşılmaktadır. Pazarlama ile ilgili çeşitli konularda karar almak veya çeşitli bilgilere ulaşmak isteyenler, gerek CBS nin veri tabanında depolanan verilere, gerekse CBS ile yapılan analiz sonucu elde edilen bilgilere kolayca ulaşabilmekte ve bunları çalışmalarında kullanabilmektedir. Coğrafi Pazarlamanın ve Mobil Pazarlamanın ortaya çıkması ve popüler olmasından sonra, bugün konum bazlı pazarlama yani konum bazlı servislerin pazarlamada kullanımı; avantajları, müşteri bağlılığındaki meydana getirdiği etkin artışı ile hassas bir konu olmuştur.
Geomarketing, in making decision related to marketing for a firm, the system is that information is picked up, processed, put by, researched and analyzed. Information source of the system: Enterprise records (market evaluation report, order-sale-cost report, costumer s complaint, etc.), market reviews information (media, advertisement, marketing activity of rivals, etc.), marketing research (market share, consumer s satisfaction, researches of consumer s behavior, etc.). Geographic Information Systems are very effective tools for reaching to the marketing information. By means of Geographic Information System (GIS), collecting tremendous data, storing them in database, updating when required, analyzing, drawing maps based on analyses, accessing the necessary information obtained as a result of analyses are possible. Considering the positive results reached by benefiting from these possibilities of GIS in the studies completed up to date, it is conc1uded that GIS is also a useful mean in the studies and researches in the area of marketing. Those who wish to make researches in various subjects and to obtain corresponding information can easily access the information extracted by GIS and use them in the subjects concerning marketing. After the appearance and the popularisation of Geomarketing and Mobile Marketing, it makes sense today to talk about Locatin Based Services Marketing (LBS), that is, the use of LBS in marketing and underlying advantages, especially those that generate an inrease of effectiveness in customer loyalty.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Coğrafi Pazarlama, CBS ve Pazarlama, Doğrudan Pazarlamada CBS, Geomarketing, GIS and Marketing, GIS For Direct Marketing
Alıntı