Gerçek Zamanlı Cbs İle Afet Yönetimi Uygulama: Marmara Denizi İçin Gerçek Zamanlı Tsunami Uyarı Sistemi Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özdilek, Okay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde, bölgesel olarak değerlendirildiğinde Türkiye için en büyük risk olası yüksek şiddetli bir Marmara Depremi ve bunun doğuracağı sonuçlardır. Böyle bir depremin gerçekleşmesi durumunda başka afetlere de zemin oluşturması kaçınılmazdır. Marmara Denizi tabanında oluşacak bir toprak kayması ve bunun sonucunda oluşabilecek bir Tsunami bu depremin olası sonuçlarından sadece birisidir. Gerçek zamanlı CBS Sistemleri İle Afet Yönetimi konulu bu çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde CBS, gerçek zamanlı sistemler ve afet olayları incelenmiş, İkinci bölümde ise Marmara Denizi’nde yüksek şiddetli bir deprem ve buna bağlı olarak oluşan toprak kayması sonucu gerçekleşmesi olası bir tsunaminin etki alanları ve bu olası tsunami için bir erken uyarı sistemine ihtiyaç olup olmadığı araştırılmıştır. Uygulama aşamasında Marmara Denizi için oluşturulan tsunami modelinde olası en kötü durum kullanılmış, hesaplamalar bu durum seneryosuna göre yapılmıştır. Marmara Denizi’nde bir erken uyarı sistemine ihtiyaç olup olmadığının incelenmesi için ise modelde oluşan tsunami dalgalarının yerleşim birimlerine ne kadar sürede ulaşacağı iki farklı yöntemle hesaplanmış ve buna göre bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı afet yönetimi için geçerli olan erken uyarı sistemlerinin ve bu sistemlerin CBS ile bütünleştirilmesinin incelenmesi, ülkemizdeki ve dünyadaki durumun belirlenmesi ve Marmara Denizi için olası bir tsunami tehlikesi için gerçek zamanlı bir sistemin kullanabilirliğinin bir uygulama oluşturarak değerlendirilmesidir.
At present, the maximum risk for Turkey is a possible high magnitude earthquake and its consequences which will be occurred in the Marmara Sea. If this earthquake is happened, occuring some other disasters are inevitable. One of the possible results of this eartquake is Tsunami, due to sliding a large amount of soil at the sea floor. Disaster Management with real time GIS is the main issue of this study consist of two main sections. In the first section GIS and real time systems and disaster are examined. In the second part, the necessary of a tsunami early warning system for Marmara Sea is discussed. In the application phase the worst case scenerio is used for the calculation of the magnitude of the tsunami waves.Moreover, necessity of the early warning system is examined using two different methods which are used for calculation of the time that the tsunami waves reach the populated areas. Aim of this study is investigation of early warning system which are important for disaster management and integration of these systems with GIS and determination of the current situation both in Turkey and the World. In the application phase, usability of a real time system for a possible Tsunami risk in the Marmara Sea is evaluated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
CBS, Tsunami, Afet Yönetimi, Gerçek Zamanlı, GIS, Tsunami, Disaster Management, Real-Time
Alıntı