2-etil Hekzilakrilatın Pvc’nin Yer Değiştirebilen Klorları Üzerinden Sulu Süspansiyonda Atrp İle Graft Kopolimerleştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Emre, Dilek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bakır varlığında atom transfer radikal polimerizasyon, polivinilklorür(PVC) nin 2-etil hekzilakrilat ile sulu süspansiyon ortamında kopolimerizasyonu için uygun bir yöntemdir.PVC’nin 130oC civarında 2-etil hekzilakrilat içerisinde çözünür olması, graft kopolimerizasyonun solvent kullanmadan gerçekleşmesini sağlar.Düşük graft derecelerinde kopolimerleşme, ATRP’den beklenildiği gibi birinci dereceden kinetiğe sahiptir.Organik fazda çözünür bakır(1)-hekzillenmiş trietil tetramine kompleks bileşiğinin ve de dengeleyici olarak α-metil selülozun kullanılmasıyla, graft kopolimerizasyon dispers edilmiş organik fazda gerçekleşebilir.Yüksek graft derecelerinde, orta kuvvette karıştırma ile (yaklaşık 1000rpm) küresel, yeşil partiküller elde edilmiştir.Bu çalışmada, graft kopolimerizasyonun reaksiyon şartları çalışılmış ve de elde edilen graft kopolimer ürünleri 1H-NMR, GPC ve DSC gibi genel yöntemlerle analiz edilmiştir. Bu prosedür Self-Plasticized PVC hazırlamak için etkili bir yöntemdir.
Copper-mediated atom transfer radical polymerization (ATRP) is presented as a versatile tool for the graft copolymerization of 2-ethyl hexylacrylate with poly(vinyl chloride) (PVC) in an aqueous suspension. The appreciable solubility of PVC in 2-ethyl hexylacrylate (30%) at temperatures around 130 °C makes grafting of the monomer possible from labile chlorines of PVC in aqueous suspensions without the use of additional solvent. The first-order kinetics (rate constant k = 4.2 × 10-6 s-1) of the mass percentage increase reveals a typical ATRP fashion of the graft copolymerization at low conversions. The use of a completely organosoluble copper(I) complex of hexylated triethylene tetramine, in combination with -methylcellulose as a stabilizer, makes the graft copolymerization possible in a dispersed organic phase. Nearly spherical, green particles can be obtained with moderate stirring rates (1000 rpm) in high graft yields.In this study, the reaction conditions of the grafting have been studied, and graft products have been confirmed by common techniques such as 1H NMR, gel permeation chromatography, and differential scanning calorimetry.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
ATRP, Süspansiyon polimerizasyonu, PVC, Graft kopolimerizasyonu, ATRP, Suspension polymerization, PVC, Graft Copolymerization
Alıntı